Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Ředitel ÚHÚL získal Cenu Jiřího Nováka

Třetím držitelem Ceny Jiřího Nováka za rok 2021 se stal Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Cena mu byla udělena jako vedoucímu kolektivu ÚHÚL, který zhotovil především Generel obnovy lesních porostů po kalamitě, jenž je metodikou pro vlastníky lesů v oblastech postižených kalamitou.

Garantem této ceny je Česká lesnická společnost a cenu uděluje ministr zemědělství. Vlastní předání ceny obvykle probíhá v rámci veletrhu Silva Regina, ale vzhledem k zrušení tohoto veletrhu Cenu Jiřího Nováka pan ředitel obdržel v rámci slavnostního otevření výstavy Natura Viva.

Rozšíření seznamu katastrálních území dle přílohy Opatření obecné povahy MZe

Dne 14. 9. 2021 vydalo MZe Opatření obecné povahy (OOP) č.j. MZE-49892/2021-16212. Součástí tohoto opatření je příloha č. 1. se seznamem vymezených katastrálních území. Proti předchozímu OOP vydanému 27. 7. 2020 se jedná o rozšíření o 434 kú. Podklady k tomuto rozšíření připravoval ÚHÚL ve spolupráci s MZe na základě podkladů dálkového průzkumu Země a informací z řad zástupců SSL, SVOL a další. Hodnoceným parametrem byla plocha těžeb a souší v jehličnatých porostech při zohlednění procentuálního zastoupení jehličnatých porostů v jednotlivých kú. Toto hodnocení probíhalo kumulativně v souladu s aktualizacemi „kůrovcové mapy“. Pro poslední aktualizaci hodnocení za rozdílové období září 2020 a červenec 2021 byly hraničními parametry pro vymezení absolutní plocha těžeb, souší nad 5 ha a zároveň více jak 3 % snížení plochy jehličnanů v příslušném kú. Dále bylo přihlédnuto k arondaci celkově vymezené zóny při zohlednění navazujících kú.

Číst dál...

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství

I.Radce titulka orez
V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...