Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Měření v aplikacích ÚHÚL

V nových aplikacích, které ÚHÚL provozuje v rámci svého mapového portálu, případně v portálu Mze eAGRI, byla zprovozněna funkce měření. Jedná se například o mapové prezentace - Informace o lese, Oblastní plány rozvoje lesů nebo Dálkový průzkum země. V rámci portálu eAGRI a jeho zabezpečené sekce, je touto funkcionalitou nyní vybavena aplikace Datový sklad státní správy lesů.

Honitby v novém

Veřejná mapová prezentace honiteb ČR, která je umístěna v katalogu mapových informací, byla aktualizována do podoby nového mapového okna. Současné zobrazení hranic jednotlivých honiteb, tak navazuje na další mapové prezentace ÚHÚL, s cílem sjednocení ovládacích prvků a usnadnění ovládání jednotlivých mapových prezentací pro uživatele.

Mapy ohrožení suchem

Mapová prezentace Oblastní plány rozvoje lesů, která je umístěna v katalogu mapových informací, byla rozšířena o možnost zobrazení mapové vrstvy - Ohrožení smrkových porostů suchem a dále vrstvy - Náhrady kalamitního poškození suchem. Jedná se o mapové vrstvy vzniklé ve spolupráci MZe a VÚLHM v.v.i.

Portál NIL

ÚHÚL zprovoznil novou webovou aplikaci umožňující přístup k výstupům Národní inventarizace lesů v ČR – Portál NIL
http://nil.uhul.cz. Pomocí tohoto portálu lze přistupovat jak k předpřipraveným odhadům základních veličin (plocha lesa, celková zásoba dříví, těžba dříví a mortalita aj.), tak přímo ke konkrétním odhadům pomocí podrobnějších filtrů, které umožní uživateli zobrazit přesně tu informaci, kterou potřebuje.

Číst dál...

Hranice NP a CHKO v mapě

Mapové prezentace v sekci informace o lese, které jsou umístěny v katalogu mapových informací, byly rozšířeny o novou mapovou vrstvu. Jedná se o vizualizaci vrstvy národních parků a chráněných krajinných oblastí v ČR.
Výstupy jsou členěny dle jednotlivých zón v NP a CHKO, s doplňující informací zda se jedná o porostní skupiny, bezlesí nebo jiné pozemky.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...