Katalog rychlých informací

Státní lesy zaujímají 53,76 % rozlohy lesů (LČR, s. p. 44,37 %, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 4, 71 %, MŽP 3,65 %, krajské lesy 0,09 %, ostatní 0,94 %). Ve vlastnictví fyzických osob je 19,12 % lesů. Obecní a městské lesy spravují 17,19 % lesů. Lesy církevní a náboženské společnosti hospodaří na 5,32 % lesů. Právnické osoby vlastní 3,41 % a lesní družstva 1,19 % lesů. Zdroj:...
Číst více
Celková plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje. Naproti tomu se trvale zvyšuje podíl listnatých dřevin zejména buku. Vedle jednotlivých příměsí narůstá i výskyt porostních směsí v rámci prostorového rozdělení lesa. Tento stoupající trend byl zaznamenán i v roce 2020. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Zastoupení listnáčů podle výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR (2011–2015) dosahuje na území České republiky 42,4 ± 1 %. Nejvíce zastoupeným listnáčem je buk lesní (10,1 ± 0,6 %) a duby (7,8 ± 0,5 %). Podle Zelené zprávy z roku 2014, která přebírá údaje ze souhrnných lesních hospodářských plánů (LHP) je podíl listnatých dřevin výrazně nižší – 26,3 %. Důvodem je odlišný způsob stanovení zastoupení dřevin mezi NIL a LHP....
Číst více
Největší podíl nahodilé těžby byl podobně jako v předešlých letech způsoben hmyzími škůdci. Nahodilé těžby dosáhly rekordních 33,91 mil. m3, což je o 2,97 mil. m3 více než v loňském roce. Nahodilá těžba představovala v roce 2020 95 % z celkové těžby. Celková těžba dřeva činila 35,75 mil. m3.   Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Vývoz surového dříví se meziročně zvýšil o 1 633 tis. m3 na celkovou výši 18 072 tis. m3. Dovoz surového dříví se meziročně snížil, a to o 796 tis. m3 na celkovou výši 2 217 tis. m3. Je tedy zřejmé, že menší poptávka po surovém dříví měla vliv i na pokles průměrných cen. Dovoz surového dříví byl realizován převážně ze zemí EU-27, a to ve výši 90 % z hodnoty...
Číst více
1 2 3