Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Komise uzavřela případ wengé

Od konce srpna 2014 Evropská komise vedla proti České republice pilotní šetření ve věci implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení o dřevu).

Pilotní šetření č. 6870/14/ENVI se týkalo opodstatněné obavy třetí strany na nečinnost podle nařízení o dřevu a k němu příslušného českého zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, v případě dřeva wengé údajně vytěženého nelegálně v Demokratické republice Kongo. To bylo do České republiky dovezeno v létě roku 2013 a uskladněno u české společnosti, kde v rámci kontroly bylo zjištěno, že dotčená firma s předmětným dřevem neobchoduje. Je pouze poskytovatelem služby, a to zpracování dýhy, kterou si má, včetně odřezků, následně odvézt vlastník. Dále bylo zjištěno, že vlastníkem dřeva byla v době kontroly firma se sídlem ve Spolkové republice Německo. České příslušné orgány v takovém případě nemohly provést kontrolu systému náležité péče a přímo prověřit příslušnou dokumentaci. Německá strana byla o výsledku kontroly informována.

V průběhu šetření dřevo změnilo vlastníka, bylo navráceno původnímu majiteli mimo EU, do Švýcarska. Fyzicky však nadále zůstává uskladněno u české společnosti, protože se tato firma rozhodla nenakládat s předmětným dřevem až do uzavření celého případu.

Dne 14. prosince 2015 Komise uznala odpovědi na druhé kolo doplňujících otázek v rámci tohoto pilotního šetření a uzavřela případ.