Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě – Etapa II

Etapa II Generelu obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě pokračuje v monitoringu a vyhodnocení situace kůrovcové kalamity v roce 2018 na sledovaném území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Vlastníci lesů zde najdou doporučení jak postupovat při obnově porostů po kalamitě, ale také jak postupovat při obnově a výchově stávajících smrkových porostů.

Jedná se o soubor doporučujících hospodářských opatření především pro území přímo dotčené kůrovcovou kalamitou s cílem omezit šíření kůrovcové kalamity do stávajících smrkových porostů. Opatření jsou navržená tak, aby je bylo možné aplikovat i v ostatních regionech České republiky. Jejich návrh respektuje legislativně dané parametry hospodaření (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích), a směřuje k optimálnímu hospodaření s lesy, aby plnily všechny požadované funkce. Při tvorbě opatření vycházeli autoři z aktuálního stavu vědeckého poznání a zkušeností s novými lesnickými postupy uplatňovanými u nás i v zahraničí, které by pomohly udržet stabilitu lesa a lesního hospodářství.

V kapitole věnované vývoji a stavu spárkaté zvěře jsou také návrhy doporučení pro management chovu zvěře s cílem dosáhnout rovnovážného stavu mezi lesem a zvěří. Jelikož po smrkové kalamitě dochází aktuálně k nákladnému umělému zalesňování rozsáhlých ploch, je spárkatá zvěř jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících úspěšnost obnovy lesa.

Jedním z cílů zpracování generelu bylo navrhnout a odhadnout rámcovou potřebu vhodného sadebního materiálu pro obnovu dotčeného území po kalamitě.  Návrh obnovních cílů a cílové dřevinné skladby byl zpracován podle vyhlášky č. 298/2018 Sb., která s účinností od 1. 1. 2019 nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb.

Navržená opatření směřují především k udržitelné obnově porostů po kalamitě a podpoře stability stávajících porostů.

V roce 2019 bude pokračovat zpracování tohoto tématu pro území celé ČR a to jak pro SM tak i BO porosty.

Generel obnovy lesních porostů po kalamitě je ke stažení zde.