Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Podklad k odvození základních hospodářských doporučení

Po dobu než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit na základě dostupných informací. Tyto v prvé řadě vyplývají z platnosti vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů č. 298/2018 Sb. V kontextu její přílohy č. 4 a bodu 2 předmětu činnosti zřizovací listiny ÚHÚL byla provedena aktualizace a uveřejnění vrstvy typologie lesů – výsledky naleznete na mapovém portálu ÚHÚL – zde. Kromě toho je k dispozici podklad o agregované cílové dřevinné skladbě – včetně komentáře, který definuje její význam a použití - dostupný zde.

Další informace, které souvisí se stanovením základních hospodářských doporučení pro hospodářské soubory (rozsah CHS a porostních typů, doba obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD) lze vyvodit z příloh výše uvedené vyhlášky a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku.

Z věcného hlediska je nutné připustit, že bude docházet k odlišnostem, protože nelze opominout analytickou část procesu aktualizace přírodní lesní oblasti (PLO). Nicméně následující výstupy OPRL nebudou v kolizi se schválenými LHP a LHO, neboť mají doporučující charakter.