Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Ministerstvo zemědělství schválilo tři nové OPRL

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá od loňského roku aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. OPRL je třeba vyhotovit pro každou z 41 přírodních lesních oblastí (PLO).

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.

 
Nové OPRL zohledňují legislativní změny i zkušenosti z tvorby a využívání prvních oblastních plánů. OPRL2 obsahují nejen popis současného stavu, ale i trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území. Textová část OPRL2 je členěna na všeobecnou, analytickou a syntetickou část. Základním rámcem plánování jsou cílové hospodářské soubory a porostní typy, pro které jsou navrženy rámcové směrnice hospodaření (RSH), ty jsou součástí syntetické části.
 
Doba platnosti tří nově schválených plánů je stanovena na 20 let s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2040, jsou tedy podkladem pro lesní hospodářské plány schvalované v roce 2021.
 
Zpracování OPRL zajišťuje ÚHÚL na základě zadání Ministerstva zemědělství. Ministerstvo také výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovyoblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat i v následujících 5 letech, detaily jsou uvedeny pro každou přírodní lesní oblast zde.
 
Aktualizované mapy OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL - http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyOprl.html.
 
Nové OPRL pro PLO 11 – Český les
Zásadní změny za uplynulých dvacet let v Českém lese zaznamenalo vylišení lesních vegetačních stupňů. V roce 2005 byla přibližně na polovině území PLO 11 vyhlášena CHKO Český les, což má dopad i na hospodaření v lesích. Z pohledu lesnatosti a produkčních možností je PLO 11 v rámci ČR hodnocena nadprůměrně.
Závěrečné šetření proběhlo 9. 6. 2020 na Správě CHKO Český les v Přimdě a kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnili také zástupci AOPK, SSL, LČR, SVOL i větších soukromých vlastníků lesa z oblasti PLO 11. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 11 schválilo Ministerstvo zemědělství 31. 7. 2020.
Ke stažení zde
 
Nové OPRL pro PLO 14 – Novohradské hory
Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Novohradských horách bylo vyhlášení Ptačí oblasti dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází na dvou třetinách plochy lesa v přírodní lesní oblasti. V roce 2007 byly Novohradské hory výrazně poškozeny orkánem Kyrill. Novohradské hory patří v porovnání s ostatními PLO mezi oblast s třetí nejvyšší lesnatostí. Podíl lesů, které jsou součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), je v této PLO dokonce nejvyšší ze všech oblastí. Novohradské hory patří rovněž mezi PLO s vysokým produkčním potenciálem.
Závěrečné šetření proběhlo 30. 6. 2020 na ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, a kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnili také zástupci LČR a SVOL. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 14 schválilo Ministerstvo zemědělství 17. 8. 2020.
Ke stažení zde
 
Nové OPRL pro PLO 40 – Moravskoslezské Beskydy
Moravskoslezské Beskydy jsou lesní oblastí s největším produkčním potenciálem v ČR. Objemová produkce dříví zde byla v minulosti založena přeměnou dřevinné skladby na nepůvodní smrkové porosty s vysokým celkovým přírůstem. Navržená hospodářská doporučení řeší například tzv. nespecifické chřadnutí smrku, které od roku 2002 ohrožuje pěstování smrku především ve východní části oblasti.
Závěrečné šetření proběhlo 3. 3. 2020 na pobočce ÚHÚL ve Frýdku-Místku za účasti zástupců Ministerstva zemědělství, ÚHÚL, Moravskoslezského i Zlínského kraje, Magistrátu Frýdku-Místku, LČR, SVOL, AOPK – SCHKO Beskydy, VÚLHM a Mendelovy univerzity. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 40 Ministerstvo schválilo 19. 8. 2020.
Ke stažení zde