Časté dotazy
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Pravidla vzniku číselného označení LHC

Otázka: Jak se tvoří kód LHC
 
Odpověď:
Původní číslování LHC (do r. 1984)
 
Kód LHC byl šestimístný a měl tuto strukturu:
 
pozice znaku délka význam
1 2  odvětví (10 - státní lesy,  11-VÚLHM, atd.)
3 1  kraj 1 stč, 2jč, 3 zč, atd.
4 2  lesní závod v rámci kraje
6 1  pořadové číslo LHC v rámci lesního závodu
 
Přechodové období (1985-1996)
 
Snaha o dodržení číslování do roku 1984 s drobnými odlišnostmi.
 
Metodika číslování LHC používaná v ÚHÚL (od r.1997)
 
V rámci správy datové báze LHP bylo nutno zajistit přidělení jednoznačného kódu území, pro nějž byl vypracován LHP nebo LHO. Metodika byla navržena tak, aby splňovala tyto požadavky:
 
  • Jedinečný kód v rámci ČR
  • Neměnný kód LHC minimálně po dobu platnosti LHP nebo LHO
  • Návaznost na předcházející LHP
  • Šestimístný číselný kód (LHC_KOD) odpovídající Informačnímu standardu LH
 
Kód je šestimístné číslo.
 
  • První 3 číslice jsou odvozeny z kódu někdejšího lesního závodu, přičemž jsou použity 3 znaky od 3. pozice. Např. LHC Luhačovice s původním kódem 106080 má  nový kód 608000. U LHC, které nepatřily do působnosti Státních lesů  (VÚLHM, Lány, ŠLP apod.)  by tímto došlo k duplicitám a tyto byly tudíž opatřeny zcela novým kódem respektujícím krajovou příslušnost.
 
V září 1997 bylo rozhodnuto doplnit systém číslování LHC a je zavedeno následující schema pro číslice na 4. - 6. pozici, které zohledňuje charakter majetku.
 
  • Znaky od 4. pozice jsou určeny k odlišení nově vzniklých LHC a vycházejí z druhu majetku a jsou přidělovány pobočkou ÚHÚL při obnově LHP (majetky ve správě LČR, MŽP a VLS přiděluje ústředí).
       
 LS LČR   0XX
                                          
Majetky nad 50 hat
 ostatní státní  2XX
 právnické osoby  3XX
 obce a města  4XX
 církve a náb. spol.  5XX
 lesní družstva  6XX
 fyzické osoby  7XX
 
 
Majetky do 50 ha (LHO) sloučené podle okresů (do r. 2002) a od roku 2003 dle ORP
 okres  801
 okres  802
 další okresy  8XX
 
  • XX - dvojmístné pořadové číslo v rámci vymezené skupiny majetků.
 
U LHC, kterým byl přidělen kód před zářím 1997, nebylo možno toto schema dodržet.                                                        
 
Celý systém číslování je zřejmý též ze seznamu platných LHP, jejichž data jsou zařazena v archivu informačního datového centra ÚHÚL. Aby byla dodržena jednotnost číslování přiděluje číselné kódy jednotlivým zpracovatelům LHP a LHO na základě pověření MZe ČR IDC ÚHÚL.