Informace o lese – Dokumenty OPRL

Textová část oblastního plánu rozvoje lesů za příslušnou přírodní oblast obsahuje především:

  • údaje o stavu lesa vycházející z dostupných údajů platných lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a terénních průzkumů OPRL, případně převzatých dat od externích subjektů;
  • rozbor přírodních podmínek a výsledky lesnicko-typologického mapování;
  • rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů, zejména pro funkci produkční a funkce mimoprodukční v návaznosti na požadované lesnické ekosystémové služby;
  • dlouhodobá opatření ochrany lesa, rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli;
  • výsledky průzkumu zpřístupnění lesů;
  • v neposlední řadě základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory, včetně závazného stanoviska ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin.

Platné dokumenty OPRL

Aktuálně platné oblastní plány rozvoje lesů.

Přejít do sekce

Předchozí dokumenty OPRL

Archiv oblastních plánů rozvoje lesů, které již pozbyly platnosti.

Přejít do sekce