Mapová aplikace HONITBY ČR

ÚHÚL vytvořil mapovou aplikaci HONITBY ČR, která zobrazuje hranice honiteb, strukturu uživatelů a držitelů honiteb a další mapové prvky související s myslivostí, např. meziroční srovnání výskytu lesních kurů (jeřábek lesní, tetřev hlušec, tetřívek obecný), pernaté zvěře lovící ryby (kormorán velký, volavka popelavá), dalších ptáků (koroptev polní, krkavec velký), menších savců (bobr evropský, vydra říční), velkých šelem (rys ostrovid, vlk, medvěd hnědý) a porovnání odstřelu invazních druhů živočichů (nutrie říční, psík mývalovitý, mýval severní).

 

ÚHÚL v této souvislosti upozorňuje, že zobrazení hranic honiteb v této aplikaci není právně závazné a nezakládá tedy konkrétním osobám jakákoliv práva nebo povinnosti, vyplývající z jevů zobrazovaných v mapovém okně.

 

Zásadním důvodem pro tuto skutečnost je především absence právní úpravy problematiky předávání grafických dat o honitbách. V současné době tak neexistuje legislativní nástroj, který by OSSM stanovoval povinnost předávat ÚHÚL zákresy hranic honiteb a jejich případných změn (vyvolaných individuálními správními akty), nebo oznámení o zániku honiteb (z důvodů uvedených v ust. § 31 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 
V důsledku toho je poskytování grafických údajů o honitbách pro potřeby ÚHÚL ponecháno čistě na dobrovolnosti a ochotě OSSM, do jejichž pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování a vedení vlastní evidence honiteb.
 
ÚHÚL, tak objektivně nemůže garantovat bezvadnost zákresů průběhů hranic honiteb v aplikaci „Honitby ČR“.
 
Jediným subjektem, který může poskytovat právně závazné údaje o přesném průběhu hranic honiteb je OSSM, do jehož pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování, vedení vlastní evidence honiteb (ust. §§ 57 a 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) a jehož povinností je vedení spisů ve věcech, o nichž bylo vedeno správní řízení (ust. § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.