Mapy a data

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Zoologie a biologie zvěře

Každý druh zvěře je velmi specifický, pokud jde morfologii, kombinaci biologických pochodů v populaci, životních projevů, nároků na svůj životní prostor, vzájemných vztahů mezi jedinci stejného druhu popř. mezi jedinci jiných druhů zvěře atd. Druhově specifické jsou rovněž vzájemné interakce mezi zvěří a jejím prostředím, které je v podmínkách ČR tvořeno většinou kulturní krajinou, v níž člověk realizuje hospodářské činnosti. Výsledky komplexního studia zvěře, zejména její biologie, etologie a ekologie, tvoří základní východiska pro mysliveckou činnost (chov zvěře, včetně provádění lovu).

Jedná se především o plánování a realizaci péče o zvěř v oblasti zkvalitnění jejího prostředí – zvýšení úživnosti honitby (pěstování lučních porostů, políček s kulturními plodinami pro zvěř a tvorbu okusových ploch s vhodnými dřevinami) a jejího přikrmování v době nouze (výběr vhodných kombinací typů přikrmovacích zařízení, předkládaného krmiva zohledňujícího adaptaci organizmu zvěře na zimní období). Rovněž plánování chovu zvěře a jejího lovu (jako nástroje k optimalizaci početních stavů zvěře a sociální struktury jejích populací) podléhá těmto hlediskům. Pro správné nastavení koncepce hospodaření se zvěří je nezbytná vynikající znalost stavu populací jednotlivých druhů zvěře a zoologických a biologických aspektů jejich chovu.

Následující tabulky obsahují vybrané základní údaje o všech druzích zvěře, uvedených v ust. § 2 písm. c) a d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Údaje uvedené v tabulkách jsou orientační a mohou se lišit s ohledem na poddruhy zvěře, jejich geografické varianty a životní podmínky.