Mapy a data

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Ohrožení srnčí zvěře sečí travních porostů

Seč travních porostů ve volné krajině představuje zdroj ohrožení srnčí zvěře, a to především srnčat. Důvodem je, že tato jsou srnou v prvním měsíci svého života tzv. odkládána (ukrývána na vhodné místo, velmi často do vysokého travního porostu). Odložené srnče je tak skryto před zraky predátorů a srna jej několikrát denně navštěvuje a kojí. Srnče je při náznaku svého ohrožení (např. blízkost predátora vnímaná zrakem, či sluchem) pudově vedeno k přikrčení se a vyčkání ve strnulé poloze do doby, než možné ohrožení nepomine. V důsledku tohoto instinktivního chování srnče neuniká ani před žací lištou, což se mu stává osudným. Závažnost tohoto problému je zřejmá i z ust. § 10 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen zákon), které stanovuje povinnosti vlastníkům honebních pozemků a provozovatelům mechanizačních prostředků na kosení pícnin. Uživatelé honiteb jsou podle ust. § 11 odst. 2 zákona na základě oznámení vlastníků, popř. nájemců honebních pozemků povinni provést opatření k záchraně zvěře.

Prevenci těchto škod na zvěři představuje především intenzivní spolupráce zemědělských subjektů a uživatelů honiteb, spočívající v hlášení záměru sečení travních porostů a následné záchraně srnčat.

Následující kartogramy jsou tematicky zaměřeny právě na problematiku ohrožení srnčí zvěře v souvislosti se sečením travních porostů a vznikly na základě poptávky Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., jako součást projektu NAZV QJ1530348AZV „Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení“, který vypsala Národní agentura pro zemědělský výzkum. Podrobnosti o tomto projektu je možné najít zde.   

Jako zásadní ukazatel velikosti populací srnčí zvěře v území byla zvolena výše odstřelu, zejména pro svou relativní nejvyšší přesnost a také proto, že je většinou přímo úměrná skutečným početním stavům zvěře v území. Vstupní údaje o odstřelu byly získány z myslivecké evidence.

Pro rozdělení území ČR byla v rámci tvorby kartogramů využita sít KFME (Kartierung der Flora Mitteleuropas), která je součástí standartní metody biogeografického mapování v ČR, popř. přímo vrstva hranic honiteb, zpracovaná ÚHÚL na základě údajů předaných orgány státní správy myslivosti.
Vstupní údaje o trvalých travních porostech byly získány z evidence veřejného registru půdy LPIS (Land Parcel Identification System), který je jedním z geografických informačních systémů pro území Evropské unie.

 

 

Odstřel srnčí zvěře v jednotkách KFME na území ČR k 31. 3. 2016
Kartogram znázorňuje výši odstřelu srnčí zvěře, přepočtenou na 1.000 ha honební plochy. Pro rozdělení území ČR byla použita síť KFME. Výše odstřelu je pro názornost vyjádřená odstupňovaně podle zbarvení polí KFME tak, jak je dále vysvětleno přímo v kartogramu.
 
Kartogram lze zobrazit také zde
 
4-page-001
 
 
 
Zastoupení zemědělských ploch s trvalým travním porostem
Kartogram znázorňuje procentuální podíl trvalých travních porostů na celkové ploše každého pole sítě KFME na základě údajů LPIS.
 
Kartogram lze zobrazit také zde.
 
3-page-001
 
 
 
Ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu v jednotkách KFME na území ČR k 31. 3. 2016
Kartogram znázorňuje index ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu na ploše každého pole sítě KFME. Hodnota indexu představuje součin výše odstřelu srnčí zvěře, přepočteného na 1.000 ha honební plochy, a procentuálního podílu trvalých travních porostů na celkové ploše (v rámci každého pole KFME). Míra ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu je pro názornost vyjádřená odstupňovaně podle zbarvení polí KFME. Tmavší tón zelené barvy tak znamená vyšší ohrožení srnčí zvěře.
 
Kartogram lze zobrazit také zde.
 
2-page-001
 
 
 
Ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu v honitbách na území ČR k 31. 3. 2016
Kartogram znázorňuje index ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu na ploše každé honitby. Hodnota indexu představuje součin výše odstřelu srnčí zvěře, přepočteného na 1.000 ha honební plochy, a procentuálního podílu trvalých travních porostů na celkové ploše honitby. Míra ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu je pro názornost vyjádřená odstupňovaně podle zbarvení ploch jednotlivých honiteb. Tmavší tón zelené barvy tak znamená vyšší ohrožení srnčí zvěře.
 
Kartogram lze zobrazit také zde.
 
1-page-001