Druhová skladba

SPT - strukturovaný porostní typ je dán výčtem skupin dřevin (porostních typů - PT) a charakterem jejich smíšení.
 
Skupiny dřevin – PT jsou vymezeny podle kritérií:
  • stejná bonitace dřevin,

  • vymezení domácích dřevin a

  • exotů (index e),

  • modřínu, akátu (vliv na charakter ekotopu) a

  • ostatních jehličnanů, resp. listnáčů (index x).

 
Výše uvedeným způsobem bylo vymezeno a kódem označeno 18 porostních typů:
 

Kód

1

1e

2

2e

3

3e

4

4k

4x

ozn. PT

SM

SMe

JD

JDe

BO

BOe

MD

KOS

JX

 
 

Kód

5

5e

6

7

7e

8

9

9x

9e

ozn. PT

DB

DBe

BK

JS

AK

OL

TP

LI

Lie

 
 

Kód

0

ozn. PT

SOU

 
Charakter smíšení je strukturován podle zastoupení skupin dřevin (PT) v jednotce prostorového rozdělení lesa, ke které je strukturovaný porostní typ (SPT) vztažen a podle následujícího klíče vykreslen do mapy:
 

Charakter smíšení

popis

Šrafa

Čisté (C)

jeden porostní typ se zastoupením 90 – 100 %

Plná plocha

Smíšené (S)

             

dominantní (D) - jeden porostní typ se zastoupením 70 – 89,9 %

Plná plocha s černým tečkováním

majoritní (M) - jeden porostní typ se zastoupením 50 – 69,9 %

Kolmá šrafa

Nesourodé (N)

             

základní (Z) - jeden porostní typ se zastoupením 30 – 49,9 %

Vodorovná šrafa

přimíšené (P) - jeden porostní typ se zastoupením 10 – 29,9 %

Prší

Vtroušené (V)

skupiny dřevin se zastoupením do 10 % nejsou zpravidla uvažovány

 

 
Příklady SPT:
C1 - čistý SM,
D2 - dominantní JD,
M3 - majoritní BO,
Z4 - základní MD,
P7 - příměs JS,
V9x - vtroušené LI,
M6 Z1 - smíšená smrková bučina,
M8 Z1 P9x - smíšená olšina se smrkem a ostatními listnáči
 
Katalog strukturovaných porostních typů podle našich dřevin:
 

Tvorba porostních typů (PT)

Pořadové číslo

Porostní typ

Dřevina

Označení

Kód

Označení

Kód

1

SM

1

SM

1

2

SME

1e

SMP

2

SMC

3

SMS

4

SMO

5

SME

6

SMX

9

3

JD

2

JD

10

4

JDE

2e

JDO

11

JDJ

12

JDK

13

JDV

14

JDX

16

DG

18

5

BO

3

BO

20

6

BOE

3e

BOC

21

BKS

22

VJ

23

LMB

24

BOP

25

BOX

27

7

MD

4

MD

30

MDX

31

8

KOS

4k

KOS

28

BL

29

9

JX

4x

TS

33

JAL

35

JX

39

10

DB

5

DB

40

DBZ

42

DBP

44

DBB

45

CER

48

JL

60

JLH

61

JLV

62

LP

80

LPV

81

LPS

82

11

DBE

5e

DBS

41

DBC

43

DBX

47

OR

70

ORC

71

12

BK

6

BK

50

JV

52

KL

53

TR

74

13

JS

7

JS

57

JSU

59

14

AK

7e

AK

63

15

OL

8

OL

83

OLS

84

OLZ

85

16

TP

9

OS

86

TP

87

TPC

88

TPX

89

TPS

90

VR

92

17

LI

9x

HB

51

BB

54

BR

64

BRP

65

JR

66

BRK

67

MK

68

STR

75

HR

76

JB

77

LTX

79

JIV

91

LMX

97

KR

98

18

LIE

9e

JVJ

55

JVX

56

JSA

58

PL

72

KS

93

KJ

94

PJ

95

19

SOU

0

SOU

81

SOJ

83

SOL

84

 
Za majoritní porostní typ (PT) je považován takový, který má zastoupení na PSK 50 % a více. Tzn., na jednom území mohou být dva majoritní PT.
 
Účelově lze spektrum uskupení dřevin přizpůsobit požadavkům, např. z ostatních listnáčů lze samostatně vymezit habr nebo břízu apod. Tento způsob diferenciace porostních typů umožňuje vytvořit nejen mapu současné druhové skladby lesních porostů, ale další tematické mapy, např.:
  • mapu stupňů přirozenosti porostu (porovnání současné druhové skladby se skladbou přirozené potenciální vegetace),

  • mapu současného produkčního potenciálu porostů apod.

 
Barevný klíč:
 

PT

Dřeviny zahrnuté v PT

0

Souše

1

smrk ztepilý

1e

smrk pichlavý, smrk omorika, smrk Engelmannův, smrk černý, smrk sivý, smrky ostatní

2

jedle bělokorá

2e

jedle obrovská, jedle ojíněná, jedle kavkazská, jedle vznešená, jedle ostatní, douglaska tisolistá

3

borovice lesní

3e

borovice černá, banksovka, vejmutovka, limba, borovice pokroucená, borovice ostatní

4

modřín evropský, modříny ostatní

4k

kosodřevina, blatka

4x

tis červený, jalovec obecný, ostatní jehličnaté

5

dub letní, dub zimní, dub pýřitý, dub bahenní, dub cer, jilm habrolistý, jilm horský, vaz, lípa srdčitá, lípa velkolistá, lípa stříbrná

5e

dub letní slavonský, dub červený, duby ostatní, ořešák královský, ořešák černý

6

buk lesní, javor mléč, javor klen, třešeň ptačí

7

jasan ztepilý, jasan úzkolistý

7e

akát

8

olše lepkavá, olše šedá, olše zelená

9

vrba bílá, v. křehká, topol bílý, topol černý, osika, topoly šlechtěné, ostatní topoly nešlechtěné

9e

kaštanovník jedlý, jírovec maďal, platan javorolistý, javor jasanolistý, jasan americký, javory ostatní, pajasan žláznatý

9x

habr obecný, javor babyka, bříza bradavičnatá, bříza pýřitá, jíva, střemcha pozdní, jeřáb ptačí, břek, muk, hrušeň, jabloň, ostatní listnaté tvrdé, ostatní listnaté měkké, keře