Katalog mapových informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Katalog mapových informací

Mapové aplikace ÚHÚL jsou primárně určeny pro internetový prohlížeč Internet Explorer. V případě alternativních prohlížečů nelze zaručit plnou funkcionalitu, případně správnou funkčnost. A to zejména s ohledem na širokou variabilitu používaných verzí těchto prohlížečů a možnosti instalace rozličných doplňků, které mohou způsobit nestandardní chování aplikací.
 
Legenda:
A w M2 w zamek w sl LOGO w html w
Aplikace Mapa Neveřejné Silverlight HTML
OPRL w U

Oblastní plány rozvoje lesů

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování. Poskytují informace široké veřejnosti.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

LHO w

Lesní hospodářské osnovy

Aplikace zobrazující detail lesních hospodářských osnov (kniha a mapa). Verze Silverlight je primárně určena pro desktopová zařízeních. V případě zařízení nebo operačních systémů nepodporujících plugin Silverlight, lze využít verzi v HTML5 (testovací provoz).

Přejít do aplikace (HTML5)
Přejít do aplikace (Silverlight)

meliorovane plochy w

Meliorované plochy

Lesní porosty v ČR, ošetřené vápněním a hnojením, včetně kontrolních ploch bez zásahu a odběrných míst vzorků rozborů půdy. Zobrazení je dostupné od roku 1999.

Přejít na mapu

stat sprava-myslivosti w

Státní správa myslivosti

Aplikace slouží k prohlížení mysliveckých honebních i nehonebních pozemků, včetně provázání s výkazy Mysl01. V současné době se zobrazuje pouze aktuální rok. Údaje vztahující se k historii nejsou viditelné, s výjimkou koeficientu očekávané produkce (KOP), který se vypočítává z historických dat. Přejít do aplikace
honitby w

Honitby ČR

Aplikace poskytuje GIS zobrazení hranic honiteb včetně typů držitele a uživatele, bez vazby na numerické údaje o hospodaření z myslivecké evidence. Důležité upozornění na relevanci zobrazených dat naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

DPZ w sirka

Stav a vývoj lesa pomocí DPZ

Výstupy DPZ vytvořené automatizovanou analýzou infračervených ortofot a digitálního povrchového modelu (nDSM) získaného z dat národního leteckého snímkování ČÚZK. Popis výstupů specializovaného pracoviště fotogrammetrie a DPZ ÚHÚL na pobočce Frýdek-Místek naleznete zde.

Přejít na mapu

prehled mapy w

Přehledové mapy

Mapové přehledy se zobrazením hranic PLO, krajů, pověřených obcí apod. ve formátu JPG.

Přejít na přehledové mapy

info oLH w

Informace o lese

Mapové kompozice z podkladů LHP(O) např. Vlastnické poměry, PUPFL, Druhová skladba a další. Klíč určující charakter smíšení, katalog strukturovaných porostních typů dle dřevin, pro vrstvu Druhová skladba, naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

zdrav stavLesu w

Zdravotní stav lesů do 2017

Hodnocení zdravotního stavu lesů. Mapová prezentace obsahuje hodnocení infračerveného indexu lesa a dále mapy poškození, mortality, defoliace, ohrožení, dynamiky a trendu v jehličnatých porostech. Družicové snímky jsou dostupné od roku 1984 a časově dosahují do současnosti.

Přejít na mapu

stat sprava-lesu w

Státní správa lesů

Aplikace pro potřeby orgánů státní správy lesů. Základem jsou v tomto případě data lesních hospodářských plánů a osnov, přístupné vždy pro místně příslušnou státní správu lesů. Jedná se o plné propojení numerické a grafické části dat LHP(O), s mnoha nadstavbovými funkcemi.

Přejít do aplikace