Stanovisko k poskytování ÚAP

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Stanovisko k poskytování ÚAP

Stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem k poskytování územně analytických podkladů definovaných zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) není dle § 27 odstavce 3 stavebního zákona „poskytovatelem údajů“, neboť není „orgánem veřejné správy, popřípadě jím zřízenou právnickou osobou ani vlastníkem dopravní či technické infrastruktury“. Z tohoto důvodu ÚHÚL nemůže poskytovat údaje podle ustanovení zmíněného zákona.
 
ÚHÚL je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem zemědělství (MZe).
 
ÚHÚL nemůže garantovat „správnost, úplnost a aktuálnost“ údajů, vyžadovaných vyhláškou. Při poskytování údajů je ÚHÚL je vázán Zřizovací listinou, ve které je definován předmět činnosti, jakož i Pravidly Ministerstva zemědělství pro přebírání a poskytování údajů schválených oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov č. j. MZe 9080/05-16000 ze dne 15. 3. 2005.
 
Podle Standardu sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí (Metodický návod č. 1 A) a krajů (Metodický návod č. 1 B) vystupuje ÚHÚL jako technická podpora Krajských úřadů a jako jiný zdroj údajů o území.
 
ÚHÚL ve smyslu výše uvedeného Standardu poskytuje níže uvedené lesnické údaje související s územně analytickými podklady, neboť je jiná organizace nespravuje či nevytváří. Tato data jsou poskytována vždy k 30. 9. sudého roku. Znamená to, že v roce 2016 budou data územně analytických podkladů s lesnickou tématikou distribuována k 30. 9. na odbory životního prostředí všech krajských úřadů ČR. Dřívější termín rozesílání není možný vzhledem k aktualizačním cyklům podkladových dat ÚHÚL.
 
K údajům o lese zařazeným do přílohy č. 1 (část A a B) vyhlášky č. 500/2006 Sb., ÚHÚL poskytuje tyto údaje:
 
Část A:
Řádky 37 až 39 - Kategorie lesa (lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské)
Správnost, úplnost a aktuálnost požadovaných údajů o kategorizaci lesů může garantovat pouze orgán státní správy lesů (SSL) krajského úřadu. ÚHÚL poskytuje dvojí variantu těchto dat a to podle platných lesních hospodářských plánů a osnov (LHP, LHO) a z rozhodnutí SSL, obojí ve formátu SHP.
 
Řádek 40 - Vzdálenost 50m od okraje lesa
Okraj lesa lze definovat různým způsobem, např.:
 
a) hranice parcel s druhem pozemku 10 (les) z katastru nemovitostí
Správnost, úplnost a aktuálnost údajů o těchto parcelách může garantovat pouze Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).
 
b) hranice lesa podle lesních hospodářských plánů a osnov (LHP, LHO)
Správnost, úplnost a aktuálnost požadovaných údajů z LHP a LHO vytvářených soukromými taxačními subjekty nemůže ÚHÚL garantovat též z důvodu absence nedotačních LHP a LHO v informačním datovém centru (IDC) ÚHÚL. Tyto údaje může garantovat pouze orgán státní správy lesů (SSL) krajského úřadu, který je ale zase podle pravidel MZe (čj. MZe 9080/05-1600 ze dne 15. 3. 2005) nemůže poskytovat.
 
c) hranice lesa sejmuté z ortofot
Správnost, úplnost a aktuálnost těchto údajů z ortofot nemůže ÚHÚL garantovat, okraje lesa byly v roce 2005 v ÚHÚL orientačně sejmuty bez další verifikace.
ÚHÚL poskytuje údaje podle LHP a LHO ve formátu SHP.
 
Část B:
Řádek 31 - Stupeň přirozenosti lesních porostů
Stupeň přirozenosti lesních porostů lze odvodit ze dvou zdrojů:
 
a) z údajů děl oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO). Data jsou dostupná na pobočkách ÚHÚL,
 
b) z údajů LHP, LHO
Správnost, úplnost a aktuálnost požadovaných údajů z LHP a LHO vytvářených soukromými taxačními subjekty nemůže ÚHÚL garantovat též z důvodu absence nedotačních LHP a LHO v informačním datovém centru (IDC) ÚHÚL. Tyto údaje může garantovat pouze orgán státní správy lesů (SSL) krajského úřadu, který je ale zase podle pravidel MZe (čj. MZe 9080/05-1600 ze dne 15. 3. 2005) nemůže poskytovat.
ÚHÚL poskytuje údaje podle LHP, LHO ve formátu SHP.
 
Řádek 32 - Hranice přírodních lesních oblastí (PLO)
Tyto údaje jsou součástí oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). ÚHÚL je může poskytnout i přes omezení, že ÚHÚL dle § 27 odstavce 3 citovaného zákona není orgánem veřejné správy, popřípadě jím zřízenou právnickou osobou ani vlastníkem dopravní či technické infrastruktury. Vektorová vrstva těchto hranic byla sejmuta z podkladu 1:5000, je každoročně aktualizována, ÚHÚL ji poskytuje ve formátu SHP.