Webové mapové služby

Webová služba je softwarový systém umožňující interakci dvou strojů na síti. Je popsána ve strojově zpracovatelném formátu, konkrétně WSDL. S webovou službou ostatní stroje komunikují způsobem, který je předepsaný v popisu služby, pomocí protokolu SOAP přepravené pomocí jiných, již zavedených protokolů.
 
I. OPRL
- http://geoportal.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get
II. HONITBY
- http://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/get
III. DPZ
- http://geoportal.uhul.cz/wms_dpz/service.svc/get
- http://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wms/DPZE
- http://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wmts/DPZE
IV. Mapy zdravotního stavu lesů z družicových snímků
http://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wms/ZDSL
- http://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wmts/ZDSL
 
ÚHÚL nemůže garantovat bezvadnost zákresů průběhů hranic honiteb ve webové službě "II. HONITBY - http://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/get"
 
Zásadním důvodem pro tuto skutečnost je především absence právní úpravy problematiky předávání grafických dat o honitbách. V současné době tak neexistuje legislativní nástroj, který by OSSM stanovoval povinnost předávat ÚHÚL zákresy hranic honiteb a jejich případných změn (vyvolaných individuálními správními akty), nebo oznámení o zániku honiteb (z důvodů uvedených v ust. § 31 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 
V důsledku toho je poskytování grafických údajů o honitbách pro potřeby ÚHÚL ponecháno čistě na dobrovolnosti a ochotě OSSM, do jejichž pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování a vedení vlastní evidence honiteb.
 
Jediným subjektem, který může poskytovat právně závazné údaje o přesném průběhu hranic honiteb je OSSM, do jehož pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování, vedení vlastní evidence honiteb (ust. §§ 57 a 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) a jehož povinností je vedení spisů ve věcech, o nichž bylo vedeno správní řízení (ust. § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů