Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Důvody vzniku

Na základě diskuze s úředníky OSSL bylo zjištěno, že využití dat LHP/LHO z DS SSL přináší v provozních podmínkách tyto výrazné komplikace:
 • práce pouze v režimu on-line (přímé připojení k internetu),
 • nutnost tisku obsáhlých materiálů (hospodářská kniha, lesnické mapy, výpisy z KN),
 • komplikovaná příprava dat pro účely ohledání na místě, či provedení dozoru,
 • nedostupnost důležitých dat v terénu
 
ÚHÚL proto vytvořil vlastní aplikaci Mobiles SSL pro mobilní zařízení, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO v režimu „on-line“ (s přímým internetovým připojením), nebo lze tyto údaje uložit do mobilu, resp. tabletu a pracovat s nimi v režimu „off-line“ (bez internetového připojení). Úředník státní správy lesů tak může mít v terénu k okamžité dispozici důležitá data o lesích ve svém správním obvodu.
 
V této souvislosti rovněž uvádíme, že ÚHÚL má smluvní zajištění dat největšího vlastníka lesa v ČR Lesů České republiky, s. p., pro všechny orgány SSL včetně ORP jak pro práci v režimu „on-line“, tak pro práci v režimu „off-line“ (v tomto režimu je ÚHÚL jediným subjektem v ČR).
 
Aplikace Mobiles SSL je vytvořena i s ohledem na potřebu získávání dalších informací, souvisejících s praktickou úřední činností.

Poskytuje tedy možnost

a) prohlížení grafických dat:
 • některé lesnické mapy (porostní, obrysová a typologická mapa),
 • katastrální mapa (čísla a hranice parcel),
 • mapové vrstvy z IDC ÚHÚL a z jiných zdrojů (detekce těžeb, letecká, turistická, přehledová mapa),
 • samostatná mapová vrstva zákresů pořízených uživatelem v úloze (body, linie, plochy)


b) prohlížení alfanumerických dat nad mapami:

 • hospodářská kniha (zkrácená verze bez těžeb a návrhu zalesnění),
 • výpis z katastru nemovitostí (okres, obec, kat. území, č. parcely, výměra, druh pozemku, způsob využití, způsob ochrany, číslo LV, identifikace vlastníka)


c) zjišťování a sběru vlastních dat:

 • měření vzdáleností, nebo ploch a jejich obvodů,
 • zákresy jevů zjištěných v terénu v podobě bodů, linií anebo ploch,
 • funkce GPS (zobrazení aktuální polohy zařízení a její využití pro tvorbu zákresů, navigace na vybranou lokalitu).