Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 23 Podkrkonoší

PLO 23 Podkrkonosi
 
Podkrkonoší je přírodní lesní oblast s mírně podprůměrnou lesnatostí. Lesní porosty a zejména věková skladba lesů jsou zásadně ovlivněny mniškovou kalamitou (1919–1923). Stanovištní podmínky v oblasti jsou velmi pestré, převládá 4. a 3. lesní vegetační stupeň. Rámcové zásady hospodaření, vyjádřené prostřednictvím rámcových směrnic hospodaření, byly přizpůsobené výsledkům rozboru ohrožení lesů klimatickou změnou. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů.
 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
 
 
 Platnost  2022 - 2041
 Schváleno MZe ČR  18.2.2021 č.j.: 11418/2021-MZE-16211
 Katastrální výměra  184 687 ha
 Lesnatost  32,3%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

 

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL