Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 34 Hornomoravský úval

PLO 34

 
Hornomoravský úval má nejnižší lesnatost ze všech PLO (7,1 %). Lesy v PLO 34 se vyznačují nejvyšším stupněm přirozenosti lesních ekosystémů (49 %) ze všech přírodních lesních oblastí v ČR. V uplynulých dvaceti letech došlo v Hornomoravském úvalu k vyhlášení ptačí oblasti a evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, takže v současnosti 69 % lesů leží v soustavě Natura 2000. Podíl lesů, které jsou součástí ochranných pásem vodních zdrojů, dosahuje v této PLO 39 % (3. nejvyšší hodnota v ČR). Značným problémem v posledním desetiletí je chřadnutí jasanových a smrkových porostů.
 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 
 
 Platnost  2022 - 2041
 Schváleno MZe ČR  23.2.2021 č.j.: 11566/2021-MZE-16211
 Katastrální výměra  174 329 ha
 Lesnatost  7,1 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 

Umístění vybrané oblasti

 
Minulé dokumenty OPRL