2005 Lesní biomasa a projekty ÚHÚL

ÚHÚL se v rámci své činnosti již roku 2005 začal zabývat hodnocením zdrojů lesní biomasy pro energetické účely. Postupně vznikla dynamická metodika, která na základě dat z datového skladu ÚHÚL a dalších parametrů kalkuluje nejen potenciální objemy dostupných lesních těžebních zbytků (LTZ), ale také slouží k posouzení vhodnosti lokalit pro sběr, míry rizika a energetické náročnosti technologických procesů. Dosažené výsledky jsou využívány především pro strategické rozhodování v rámci dotčených resortů.

Projekt 2009 „Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely, při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost“

V roce 2009 se zpracovávala rozsáhlá analýza rizik využívání lesních těžebních zbytků (LTZ) při zohlednění možných dopadů na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. Cílem projektu je stanovení rizika odběru zbytkové těžební biomasy v lesních porostech České republiky. Východiskem je určení množství těžebních zbytků na lesních plochách podle údajů z databází datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Výsledkem je mapa rozdělení porostní půdy na tři kategorie rizika odběru zbytkové těžební biomasy. Nedílnou součástí výstupu je také stanovení obecných principů pro bezpečné nakládání se zbytkovou těžební biomasou, které zohledňují dopady na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. Tyto principy vznikly na základě konsenzu organizací, zabývajícími se lesním hospodářstvím, ochranou přírody, stavem půdy a biodiverzity v České republice. Z těchto posouzení vyplývá, že pro sběr lesních těžebních zbytků pro výrobu energie je v České republice vhodných přibližně 60 % pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale i na těchto pozemcích je však nutno ponechávat minimálně 20 % LTZ k zetlení (kromě pařezů, kořenů a asimilačního aparátu.

Projekt 2010 „Analýza energetické bilance, efektivity a logistiky zpracování lesních těžebních zbytků pro energetické využití“

Na základě výsledků hodnocení rizik a terénní dostupnosti je možno přikročit k hodnocení energetické účinnosti sběru klestu a výroby lesní biomasy pro energetické využití. Cílem projektu je stanovení energetické bilance a efektivity výroby lesní biomasy pro energii, vycházející z různých variant technologických řetězců. Hodnocení vlivu technologií těžby a zpracování dřevní suroviny na životní prostředí vychází z LCA (hodnocení životního cyklu) a energetického auditu. Stanovení energetické bilance a hodnocení efektivity vychází z využívaných technologických postupů při získávání energetické biomasy. Nedílnou součástí projektu je také zhodnocení terénních podmínek, dostupnosti a lesní dopravní sítě při využívání lesních těžebních zbytků v ČR v závislosti na analýze zastoupení terénních typů dle míry rizika odběru těžebních zbytků po mýtní těžbě. Koeficient čisté energetické bilance (PER) výroby a dopravy paliva z LTZ se pohybuje mezi 8 a 12 dle zvoleného řetězce. Takto získaný PER se kombinuje s finální účinností energetického zdroje, která výsledný koeficient zásadně snižuje. Nejnižší koeficient daný především nízkou účinností spoluspalování vychází u velkých kondenzačních elektráren.