2005–2007 Ukrajina

Projekt 134/05-07/MZE/B - Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu

Základní informace
 • Rozloha: 603 700 km2
 • Reliéf: nejvyšší bod - Hora Hoverla (2 061 m), nejnižší bod - Černé moře (0 m)  
 • Vodstvo: nejdelší řeka - Dněpr (2 201 km)
 • Klima: mírný pás
 • Biota: lesy mírného pásu, stepi a lesostepi
 • Využití plochy: 58% orná půda, 13% pastviny, 18% lesy, 11% ostatní
 
Data o lesích a lesnictví na Ukrajině
Lesní hospodářství
70 % výměry lesů  tj.  7.175.000 ha je obhospodařováno Ukrajinským státním úřadem lesního hospodářství, který je součástí Ukrajinského ministerstva pro ekologii a přírodní zdroje. Celková plocha lesů je 93.995  km2, lesnatost 15,6 %.
 
Federální lesy jsou z hlediska obhospodařování rozděleny do dvou skupin:
 • l.skupina: 3.412.600 ha lesní půdy , 2.850.200 ha plochy pokryté lesem. Skupina zahrnuje zelené pásy u měst a industriálních center- 37,6%, břehové porosty-11,4%, půdoochranné lesy a větrolamy-30,4%, lesní pásy podél silnic a železnic-6,9%, přírodní rezervace.
 • Omezená těžba je povolena v lesích II.skupiny. Tato zaujímá  plochu 3.692.200 ha, z toho je 3.301.200 ha pokryto lesem.
 
Lesy jsou monitorovány Ukrajinským státním úřadem lesního hospodářství - vědeckým a informačním oddělením a  Laboratoří pro monitoring lesů a radioekologii při Výzkumném lesnickém ústavu. Síť respektuje regionální zvláštnosti a sestává z 330 ploch.
 
Státní lesní úřad Ukrajiny je státním právním subjektem zodpovědným za zlepšování a rozšiřování lesů, jejich udržování, ochranu a obhospodařování při zabezpečení jejich sociální funkce.
 
Ukrajinské lesnictví je organizováno vertikálním řídícím systémem:
 • státní úřad pro lesy
 • státní lesní správa ve 22 regionech
 • regionální lesní správa ve 3 regionech
 
Státní lesní úřad zahrnuje 380 podniků a organizací z toho 294 státních lesních podniků a specializovaných lesních loveckých farem, 2 národní  chráněné parky a 5 přírodních rezervací.
Výzkum je zabezpečen Ukrajinským výzkumným ústavem pro lesnictví a zemědělsko-lesnické meliorace. Výzkumný ústav má 7 poboček, Výzkumný ústav pro horské lesy, a státní projekčně výzkumný ústav.
 
Vzdělání a výcvik specialistů je prováděn školícím a výcvikovým centrem  a 7 technickými školami.
 
Hlavní cíle ukrajinského lesního hospodářství:
 • zvýšení výměry lesů, rozšíření lesů
 • ochrana diverzity lesních ekosystémů
 • zvýšení stability,odolnosti a adaptivní kapacity lesních ekosystémů
 • ochrana lesů před požáry, chorobami, klimatickými změnami, a negativními antropogenními vlivy
 • lesnicko-zemědělské meliorace, rekultivace stepí a kultivace stepních lesů
 
V roce 1994  přijal ukrajinský parlament lesní zákon (novelizovaný v roce 2006) vypracovaný státním lesním úřadem. Podle tohoto zákona jsou veškeré lesy Ukrajiny ve vlastnictví státu.
 
 
Informace o projektu
Název projektu: Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Doba realizace: I.2005 – XII.2007
 
Institucionální zastřešení projektu
Koordinátor projektu v ČR: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor lesního hospodářství
Gestorský resort: Ministerstvo zemědělství České republiky
 
Partnerské instituce v přijímatelské zemi a formy kooperace:
 • Ukrajinský státní úřad pro lesnictví, garant za koordinaci projektu
 • Ukrajinský institut pro výzkum horských lesů, Ivano-Frankivsk, garant za regionální problematiku horských lesů Karpat
 • Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, garant za problematiku lesnického plánování na Ukrajině
 • Prikarpatskij Universitet, Ivano-Frankivsk, garant za osvětu a školení specialistů
 • TopoL Software, s.r.o., garant za informatiku
 
Partneři projektu:
Za českou stranu
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Za Ukrajinskou stranu
 • Ukrajinský vědecko-výzkumný institut pro horské lesy P.S.Pasternaka v Ivano-Frankivsku
 • Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, Irpen u Kyiva
 • Ukrajinský státní úřad lesního hospodásřství, Kyiv
 • Ukrajinská zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Kyiv
 
Anotace
Přenos nástrojů českého regionálního a hospodářského lesnického plánování na Ukrajinu. Přispět k vybudování informačního systému lesů Ukrajiny s využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií a zajistit zácvik managementu. využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií a zajistit zácvik managementu.
 
Stručný popis a zdůvodnění projektu
Identifikace projektu a důvody pro volbu partnerské země
Zástupci ukrajinského lesnictví (Státního lesního úřadu Ukrajiny, Lesnické fakulty Zemědělské univerzity v Kyjevě, Ukrajinský ústav pro výzkum horských lesů se sídlem v Ivano Frankivsku a Ukrajinského státního Lesprojektu) projevili zájem o vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností při plánování a zabezpečování předpokladů trvale udržitelného hospodaření v lesích Ukrajiny s organizacemi lesního hospodářství České republiky a implementaci nástrojů geografického informačního systému (GIS) do ukrajinského lesnického informačního systému.
 
V této oblasti má česká strana co nabídnout, neboť vývoj v českém lesním hospodářství inicioval tvorbu originálního a plně konkurence schopného GIS softwaru, který dal vzniknout vyvinutému rezortnímu standardu. Cílevědomým řízením lze zcela reálně zhodnocovat praktické nasazení GIS ve všech úrovních resortu lesního hospodářství. Lesnický resort v České republice je jedním z nejlépe vybavených, co se týče užití IT GIS.
 
Existuje reálný zájem z ukrajinské strany o zkušenosti a technologie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a v souladu se státním programem „Lesy Ukrajiny v období 2002-2015“ je zde zájem zejména o následující produkty :
 • metodiku zpracování oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) jako nástrojů státní lesnické politiky a podpory regionálního plánování a hospodářské úpravy lesů,
 • software TopoL jako nástroje pro OPRL a hospodářskou úpravu lesů
 • certifikace lesů.
 
Výchozí stav řešené oblasti v dané zemi včetně institucionální struktury
Současný stav resortu lesního hospodářství a lesnické politiky na Ukrajině.
 
Podrobná analýza stavu ukrajinského lesního hospodářství bude vypracována až v úvodní části projektu, ale na základě dostupných a ukrajinskou stranou poskytnutých informací lze konstatovat, že v lesnickém resortu chybí moderní metody a systémy strategického, regionálního a hospodářského plánování na bázi moderních informačních systémů.
 
V roce 1994 přijal ukrajinský parlament nový lesní zákon (s novelizací v r. 2006), podle kterého zůstala převážná většina lesů ve vlastnictví státu s ohledem na jejich mimořádný význam pro životní prostředí a dlouhou produkční dobu.
 
Proces politických, ekonomických a legislativních přeměn ve východoevropských zemích se odrazil i v ukrajinském lesnictví. Byl vypracován dlouhodobý dokument „Státní program pro lesy Ukrajiny 2002 – 2015“, určující zásady a záměry státní lesnické politiky pro změněné politické a ekonomické poměry. Program zároveň nově formuloval společenské potřeby ve vztahu k užívání lesů a vytyčil strategické cíle lesnické politiky Ukrajiny v mezinárodním kontextu včetně harmonizace legislativy normativů lesnického resortu s celoevropskými standardy.
 
Úkoly státního programu Rozvoje lesů Ukrajiny
Státní program pro lesy Ukrajiny ukládá hospodářské úpravě lesů:
 • orientovat lesnické strategické, regionální a hospodářské plánování na optimální využívání přírodních zdrojů při respektování principu trvalé udržitelnosti a principu předběžné opatrnosti,
 • využívat nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií.
 
Program doporučuje rozšiřovat aktivní mezinárodní spolupráci i v sektoru lesnictví, a to z důvodu globalizace světové ekonomiky a aktivizace početných mezinárodních lesnických a ekologických iniciativ přímo i nepřímo ovlivňujících lesní hospodářství a lesnickou politiku.
 
Významným bodem programu je harmonizace ukrajinské legislativy a technických normativů s mezinárodním právem a mezinárodními standardy i v resortu lesního hospodářství.
 
Cílový stav na konci realizace projektu
Výsledkem projektu je implementace osvědčených českých produktů a nástrojů hospodářské úpravy lesů, oblastních plánů rozvoje lesů, informačních systémů a českého GIS do podmínek lesního hospodářství Ukrajiny v souladu s dlouhodobými cíli státní ukrajinské lesnické politiky vytyčenými ve státním programu „Lesy Ukrajiny v období 2002 – 2015“.
 
Projekt bude realizován v těsné spolupráci ukrajinských a českých partnerů postupně ve fázích:
 • analýza současného stavu hospodářské úpravy lesů (HÚL), regionálního lesnického plánování a informačních systémů lesního hospodářství Ukrajiny,
 • prezentace českých nástrojů a technologií ukrajinským partnerům,
 • vytyčení cílů projektu v souladu s programem „Lesy Ukrajiny v období 2002 – 2015“,
 • zpracování pilotního projektu implementace českých technologií na ukrajinské podmínky na určeném modelovém území (předpokládá se volba horských lesů v oblasti Karpat). Vyhotovení mapových výstupů ve vrstvách GIS - hospodářsko-úpravnické, produkčně ekologické, ochranářské a technologické včetně dopravní sítě,
 • zobecnění získaných zkušeností, vypracování návrhů a metodik ukrajinských systémů a technologií HÚL, včetně dlouhodobého plánování na bázi GIS,
 • vyškolení ukrajinských specialistů a lesníků prostřednictvím lesnické fakulty Ukrajinské zemědělské univerzity.
 
Očekávané přínosy
 • pomoc při přibližování se evropskému standardu,
 • prezentace českých technologií HÚL, dlouhodobého a prostorového lesnického plánování a GIS a jejich implementace,
 • podpora trvale udržitelného rozvoje za pomoci moderních nástrojů HÚL
 • potenciální nákup většího objemu českých technologií po akceptaci a rozšíření navrhovaného systému.
 
Cíle
 • Pomoc při budování informačního systému hospodářské úpravy lesů (HÚL) a lesního hospodářství Ukrajiny, poskytující komplexní informace o lesích a lesních ekosystémech
 • Zvýšení přesnosti, objektivnosti a operativnosti při poskytování informací o zdrojích a ekologickém stavu lesů
 • Definování složek programu trvale udržitelného hospodaření – návaznost HÚL a certifikace lesů
 • Vyškolení ukrajinského lesního personálu v oblasti praktického uplatňování navržených zásad a nástrojů HÚL a používání GIS a informačních technologií
 • Modifikace našeho stávajícího softwarového vybavení (software TopoL) – zapojení soukromých programátorských firem do projektu
 
Základní údaje modelového území
Pilotní území o rozloze cca 10 000 ha se nachází v oblast Východních Karpat (geologická oblast pásmo karpatského flyše), zaujímá lisničestva Бухтивецкое, Хрипелёвское и Горное lisnictva v Nadvirnijanském leschozu v IvanoFrankivské oblasti. Území zaujímá polohy v nadmořské výšce 550-1547 m n.m. v okolí vesnice Zelena, jedná se o údolí řeky Bystricje, Chripeliv a část údolí říčky Zelenicje.

Obr. x - Vymezení zájmového území (hranice červeně, měřítko 1:200 000)
mapa
info projekt ru m1
 
Profily ukrajinských partnerů projektu
Ukrajinský vědecko-výzkumný institut pro horské lesy P.S. Pasternaka v Ivano-Frankivsku
Byl zřízen Ministerstvem lesního hospodářství jako organizace s lesnickou náplní v regionu Karpat v roce 1964 jako karpatská filiálka při Ukrajinském vědecko – výzkumném ústavu pro lesnictví a zemědělsko – lesnické meliorace G. M. Vysockého.
Institut vykonává vědecko – výzkumnou činnost v lesích na území Karpatského regionu (Ivanofrankivska, Zakarpatska, Lvovska a Černovců). K institutu patří vědecko – výzkumná a experimentální základna. Hydrologické stanice:“Chrepeliv“,“ Svaljava“, arboretum „Dibrova“, dendrologické parky „Berezinka“, „Vysokohorská“ .Tyto vědecko - výzkumné objekty umožňují provádět základní lesnický výzkum v regionu.
Na řešení problematiky výzkumu v institutu pracuje 60 vědecko – inženýrských pracovníků, z toho 22 kandidátů doktorů věd. Připravují četné dokumenty od směrnic, předpisů, norem po vědecké články. Celkem bylo publikováno cca 2.400 vědeckých prací. Institut zabezpečuje aspiranturu ve specializaci lesnictví.
Institut spolupracuje s ostatními pracovišti při řešení všech problému lesnické vědy a praxe v celém karpatském regionu (horské lesní hospodářství, ochrana přírody).
 
Dále je schopen poskytovat inženýrskou a technickou pomoc a služby na úseku:
 • biologické ochrany proti škůdcům
 • návrhu technologických postupů těžby a obnovy lesů
 • krajinářských úprav
 • plánování a návrhu rekreačního využívání lesů
 • monitoringu a kontroly radiace
 • monitoringu lesní fauny
 • zabezpečení houbových mycelií pro výsev lesních semen v karpatském regionu
 
Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení lesů – Ukrgoslesprojekt, Irpen u Kyiva
Byla zřízena po roce 1945 a v roce 1948 byla reorganizována jako složka ministerstva v rámci celého Svazu s cílem poskytovat informace o stavu lesů. V roce 1962 byla organizace reorganizována s působností na území Ukrajiny. Organizačně byla členěna na skupiny zařizovací, mysliveckého hospodaření a pedologicko-typologické.
Se získáním nezávislosti Ukrajiny byla organizace podřízena ministerstvu lesního hospodářství Ukrajiny s názvem: Ukrgoslesprojekt.
 
Práce vykonávané organizací:
 • Zařízení lesů na pozemcích lesního fondu různých uživatelů
 • Založení a vedení informační banky lesního fondu
 • Provádění nepřetržité hospodářské úpravy
 • Další speciální inventarizační, projekční, průzkumné a inženýrské práce:
 
Druhy prací, kterými se bude zařízení pro hospodářskou úpravu lesů zabývat v blízké perspektivě do roku 2010 v souladu s „Koncepcí rozvoje hospodářské úpravy lesů na Ukrajině do roku 2010:
 • zakládání databází lesního fondu u ostatních ministerstev a organizací
 • oceňování lesních pozemků a zdrojů
 • dlouhodobá prognózou rozvoje a využívání lesního fondu
 • zavádění nových moderních prostředků komunikace se zákazníkem bez použití papíru
 • zakládání flexibilní taxační databáze pro poskytování informací na regionální i celostátní úrovni
 • vypracování vzorových počítačových programů podle objednávky lesnických organizací
 • poskytování technické pomoci uživatelům lesa při zavádění výpočetní techniky
 • poskytování krajinářsko – architektonické pomoci lesním podnikům a revírům při realizaci výsadeb
 • architektonická úprava interiérů lesních podniků a revírů
 • vyhotovení názorné agitace na úseku ochrany lesů
 
Ukrajinský státní úřad lesního hospodářství, Kyiv
Ukrajinský státní úřad pro lesnictví je oprávněn zabezpečovat obnovu lesů, zvyšování jejich produktivity, organizovat ochranu a využívání lesních zdrojů s cílem uspokojení potřeb společnosti“.
Hlavní cíle lesního hospodářství na Ukrajině zabezpečované USCF:
 • zvyšování procenta lesnatosti v regionech směrem k optimu
 • zachování biologické diversity lesních ekosystémů
 • zvyšování odolnosti lesních ekosystémů vůči negativním vlivům, klimatickým změnám a antropogennímu tlaku , lesním požárům, chorobám a škodlivému hmyzu
 • racionální, nevyčerpatelné využívání lesů za účelem zabezpečení potřeb domácího dřevařského trhu
 • zemědělské lesnictví a zalesňování stepní zóny
 
Ukrajinská zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Kyiv
Lesnická fakulta byla založena při Novoalexandrijském zemědělském institutu v roce 1940. Působili zde kromě jiných též prof. Pogrebnjak, prof. Dokučajev a prof. Vysotskij. K Ukrajinské zemědělské akademii byla přidělena v roce 1956.
V současnosti působí na fakultě 9 řádných profesorů, 37 mimořádných profesorů; hlavní obor lesnictví zahrnuje 5 specializací: lesnictví, lesnické meliorace, sadovnictví, myslivecké hospodářství a obhospodařování lesních zdrojů.
Fakulta úzce spolupracuje se vzdělávacími zařízeními bývalého Svazu, a lesnickými školami Polska, Slovenska, České republiky, Německa, USA, Rakouska.
 
Postup prací na projektu
Časový harmonogram
 
2005
pracovní cesta – čeští řešitelé projektu na Ukrajinu 10.-15.IV.2005
 
Účastníci: 3 pracovníci ÚHÚL, 3 pracovníci Ukrajinskij naukovo-doslidnij institut girskovo lisnictva im. P.C. Pasternaka Ivano-Frankivsk, Ukrajina (dále jen UNDIGL)
 
Cíl cesty: Projednání témat: Metodika zpracování projektu a jeho časový harmonogram, příprava obsahu „Memoranda“, výběr pilotního území – na území Chripelevského a Buchtiveckého lesního revíru Nadvornjanské lesní správy a na území lesů Ukrajinského výzkumného ústavu horských lesů UkrNIIgorles, převzetí dostupných mapových podkladů, implementace GIS a pilotní pracoviště, rámcové seznámení s obsahem projektu na státní správě lesů
 
pracovní cesta - ukrajinští partneři do České republiky ve dnech 15.-21.V.2005
 
Účastníci: 3 pracovníci UNDIGL, 1 pracovník Ukrgoslesprojekt Irpen u Kiiva
 
Cíl cesty: Seznámení s používanými technologiemi Hospodářské úpravy lesů v ČR, seznámení s metodikou a textovými i mapovými výstupy Oblastních plánů rozvoje lesů pro přírodní lesní oblasti ČR, celodenní lesnická exkurze v oblasti LČR, s.p. - LS Ostravice a LS Frýdek-Místek s ukázkami kategorizace lesů – lesy ochranné, dopravního zpřístupnění komplexů lesů odvozními a přibližovacími (traktorovými) cestami a ukázky používání technologií př. přibližování kolovými traktory (LKT a UKT s navijákem) a použití lanovky při těžbě mýtní na příkrých svazích, detailně projednán výjezd pracovní skupiny v červnu 2005 na Ukrajinu.
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 5. - 15.VI.2005
 
Účastníci: 4 pracovníci ÚHÚL, pobočky ve Frýdku-Místku
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů), výpočetní techniky pro nově zřízené GIS-pracoviště na Institutu horských lesů
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 5. - 17.IX.2005
 
Účastníci: 6 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů), v rámci zřízení GIS-pracoviště v UNDIGL byla nakoupena výpočetní techniky (instalace SW Topol v ruském jazyce)
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 14. - 19.XI.2005
 
Účastníci: 4 pracovníci ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 2 pracovníci UNDIGL Ivano-Frankivsk
 
Cíl cesty: aktivní účast na regionální konferenci „Možlivosti sučasnich GIS/DZZ-technologij u sprijanni virešennja problem Prikarpattja“ konané v Ivano-Frankivsku 15.-17.XI.2005; zjišťování podkladů pro zpracování lesnické typologie, terénní rekognoskace území připravovaného na taxační popis lesních porostů
     
2006
pracovní cesta - ukrajinští pracovníci do České republiky ve dnech 24.-27.IV.2006
 
Účastníci: 1 pracovník Ukrgoslesprojekt Irpen u Kiiva, pobočka Lviv, 2 studenti Prikarpatskij nacionalnij universitet im V.Stefanika Ivano-Frankivsk, 1 pracovník Topol s.r.o. – pořadatel školení, 6 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 1 pracovník ÚHÚL
 
Cíl akce: praktické školení GIS pro ukrajinské pracovníky v rámci projektu
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 19.VI - 1.VII.2006
 
Účastníci: 8 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů a lesnické taxace - zjišťování zásob), teoretické i praktické školení pracovníků v jednotlivých odbornostech, nákup výpočetní techniky pro nově zřízené GIS-pracoviště na Institutu horských lesů
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 4.-14.IX.2006
 
Účastníci: 9 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 1 pracovník ÚHÚL pobočka Kroměříž
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů a lesnické taxace - zjišťování zásob), školení pracovníků, zřízení GIS-pracoviště na Přikarpatské Univerzitě v Ivano-Frankivsku (instalace SW Topol na nově zřízeném GIS-pracovišti, provedení GIS-školení)
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 8.-14.X.2006
 
Účastníci: 9 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: účast evaluační komise MZe na Deržavnom komitete lisovo gospodarstva Ukrajiny, workshop v Ivano-Frankivsku, otevření GIS-pracoviště na Přikarpatskom universitete v Ivano-Frankivsku (provedení GIS-školení)
2 pracovníci spolu s 3-člennou evaluační komisi z MZe ČR navštívili Deržavnyj Komitet v Kiive (9.X.2006), kde se setkali s vedoucím Dr. Mykolou Vedmidem.
 
Po té byl organizován pracovníky ÚHÚL-u a UNDIGL 2-denní workshop (12.-13.X.2006) pro lesnickou i širší odbornou veřejnost v Ivano-Frankivsku.
 
Prezentace: Na workshopu byly 1.den (12.X.2006) prezentovány v ruském jazyce následující prezentace s těmito tématy:
 • Mlčoušek M.: Лесоустроительное предприятие Брандис над Лабемб Чешская республика.
 • Holuša O.: Чешские системы классификации постоянных экологических условий
 • Holuša O.: Региональные Планы Развития Лесов.
 • Žárník M. & Holuša O.: Аппликация чешских геобиоценологических классификационных принципов в Восточных Карпатах краины.
 • Křístek Š.: Охрана Лесов. Klásek R.: Транспортное открытие доступа к лесам.
 • Mikloš. L.: Метод изготовления ГИС данных проекта: «Инструменты регионального и хозяйственного леснического планирования для Украины.» (номер проекта: 134/05-07/MZE/B).

2007
pracovní cesta - ukrajinští partneři do České republiky ve dnech 23.-27.IV.2007
 
Účastníci: 1 pracovník Deržavnyj komitet lisovo gospodarstva Ukrajiny, 2 pracovníci UNDIGL Ivano-Frankivsk, 2 studenti Prikarpatskij nacionalnij universitet im V.Stefanika Ivano-Frankivsk, 1 pracovník Topol s.r.o. – pořadatel školení, 6 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl akce: praktické školení GIS pro ukrajinské pracovníky v rámci projektu
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 4.-16.VI.2007
 
Účastníci: 7 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 1 pracovník ÚHÚL pobočka Kroměříž
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování jako podkladu pro kategorizaci lesů a zásad směrnic hospodaření, technologií a dopravního zpřístupnění, ochrany lesů), teoretické i praktické školení pracovníků v jednotlivých odbornostech, kontrola GIS-pracovišť (provedení GIS-školení)
 
pracovní cesta – mise českých expertů na Ukrajinu ve dnech 10.-19.IX.2007
 
Účastníci: 5 pracovníků ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek
 
Cíl cesty: terénní práce v pilotním území (řešena problematika lesnické typologie a lesnicko-typologického mapování), teoretické i praktické školení pracovníků v jednotlivých odbornostech
 
pracovní cesta – návštěva vedoucího týmu ukrajinských řešitelů v České Republice 15.-16.X.2006
 
Účastníci: 2 pracovníci ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 2 pracovníci ÚHÚL, 1 pracovník UNDIGL Ivano-Frankivsk
 
Cíl cesty: návštěva vedoucího týmu u ředitele ÚHUL, návštěva na Ministerstvu zemědělství Praha, konzultace nad výsledky projektu, řešeny další možnosti spolupráce mezi ČR a Ukrajinou v oblasti lesnictví, dohodnut termín uzavření projektu a prezentace výsledků v Kyjevě na Ukrajině počátkem měsíce XII.
 
pracovní cesta – mise českých expertů a vedoucích řešitelského týmu na Ukrajinu ve dnech 3.-7.XII.2007
 
Účastníci: 3 pracovníci ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek, 5 pracovníků UNDIGL Ivano-Frankivsk…
 
Cíl cesty: prezentace výsledků projektu, uzavření projektu
 
Semináře a workshopy
Aplikace českých principů klasifikace lesních geobiocenóz ve Východních Karpatech na Ukrajině
 
 
Výsledky a prezentace projektu
Výsledky
Projekt „Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu“ (č. projektu: 134/05-07/MZE/) probíhal v letech 2005-2007 v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Rozvojovým záměrem tohoto bilaterálního projektu bylo přenesení nástrojů českého regionálního a hospodářského lesnického plánování do prostředí lesního hospodářství na Ukrajině, přispět k vybudování informačního systému lesů Ukrajiny s využitím nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a počítačových technologií.
 
Hlavním cílem projektu bylo seznámit ukrajinské partnery se způsobem managementu lesa pomocí nástroje, který je používán pro plánování v ČR a tím je Oblastní plán rozvoje lesa (OPRL). Jedná se o jediný komplexní nástroj, který zohledňuje veškeré faktory - od ekologických podmínek až po zohlednění veřejného zájmu na daném území. OPRL jsou v ČR metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují pro jednotlivé přírodní lesní oblasti zásady hospodaření v lesích. Stanoví rámcové zásady hospodaření při zohlednění ekologických podmínek přírodního prostředí (včetně zásad trvale udržitelného hospodaření a zásad předběžné opatrnosti a předpokládané změny klimatu), polyfunkcionality lesa, zohlednění požadavků veřejného zájmu a jsou rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů. Nedílnou částí OPRL jsou mapy v GIS, čímž jsou OPRL nástrojem pro nejefektnější využívání a obhospodařování a zachování lesních ekosystémů.
 
V rámci řešení projektu byl zpracován Regionální plán lesa na modelovém území - Chripilivskoe, Buchtivěckoe i Gorskoje lisničestvo v Nadvirnjanském goslechozu v Ivano-Frankivské oblasti (cca 10 000 ha) metodami používanými v ČR, které byly modifikovány na základě požadavků ukrajinských partnerů. Zpracovaný plán bude sloužit jako ukázka způsobu hospodaření, která zohledňuje trvale udržitelný princip s komplexním pohledem na využívání lesních ekosystémů. Plán může sloužit jako podklad pro úpravu lesnické legislativy na Ukrajině. Druhá významná část projektu zahrnovala seznámení ukrajinských partnerů se způsobem zpracování RLP pomocí nástrojů GIS. Tato problematika byla na Ukrajině zatím pro potřeby lesního hospodářství využívána minimálně.
 
Základem celého systému je detailní poznání ekologických podmínek prostředí, tedy lesních geobiocenóz. Pro tento účel je využíván systém geobiocenologický (Zlatník 1959, 1976) nebo systém lesnicko-typologický (Plíva 1971, 1991). Základ obou systémů je vertikální rozrůzněnost daná vegetačními stupni, u geobiocenologického pak diverzita podmínek zásobeni živinami daná trofickými řadami, a rozrůzněnost vlhkosti stanoviště daná hydrickými řadami. Tento systém je pak doplněn gemorfologickými typy - kamenitost, sklon svahu. Takto detailně popsaná diverzita přírodních podmínek předurčuje  možnosti funkčního potenciálu lesní geobiocenózy, čímž jsou dány některé kategorie lesů. Spolu s funkcemi deklarovanými jsou jasně definovány kategorie lesů. Podle přírodních podmínek jsou tedy jasně diferencovány i formy hospodaření shrnuté v Hospodářských souborech, které zahrnují doporučení hlavní dřeviny v tzv. porostním typu. U každého hospodářského souboru jsou shrnuty rámcová doporučení – tj. obmýtí, obnovní doba, formy obnov, hospodářský způsob i omezení sečí.
 
V zájmové oblasti byly vymapovány vegetační stupně: 4. bukový (Fageta s.lat.) s výměrou 187,37 ha, 5. jedlo-bukový (Abieti-Fageta s.lat.) (6294,60ha), 6. smrko-bukový (Picei-Fageta s.lat.) (2607,71ha), 7. buko-smrkový (Fageti-Piceeta s.lat.) (308,70ha) a 8. smrkový (Piceeta s.lat.) (66,43 ha). Nejrozšířenější trofickou řadou (TR) je řada B (mezotrofní) na 3488,31 ha, dále pak řada AB (oligotrofně-mezotrofní) na 2916,12 ha, a BC (mezotrofně-nitrofilní) na 2052,12 ha, ostatní TR jsou zastoupeny méně. Z hlediska hydrických řad je nejhojněji zastoupena řada 3 (normální) na 8581,83 ha, pak řada 4 (zamokřená) 137,39 ha a přechodná řada 3-4 (normální-zamokřená) 116,28 ha, ve vrcholových patriích je zastoupena řada 2 (omezená) na 101,39 ha, a pak ještě častá u pramenišť a v aluviích řek 3-5 (normální-mokrá) na 104,79 ha. Zbylé jsou plošně zastoupeny na méně než na 100 ha.
 
Na základě známých kategorií lesa v ČR, kategorií užívaných na Ukrajině a charakteru modelového území byly navrženy následující kategorie lesa: kategorie A - lesy hospodářské, kategorie B lesy ochranné a kategorie C lesy zvláštního určení a subkategorie B1 (Леса на неблагоприятных местопроизрастаниях) na 238,41ha, B2 (Высокогорные леса под границей древесной вегетации) na 66,43ha, B3 (Леса стланиковой вегетационной ступени) nejsou zastouepny v modelovém území. Z kategorie lesů zvláštního určení: C1 (Леса с повышенной почвозащитной функцией) na 196,79, C2 (Водохозяйственные и водозащитные леса) na 353,85 ha, C3 (Учебно-опытные леса) na 424,71 ha, C4 (Леса с декларированными интересами охраны природы и ландшафта) (nejsou zastoupeny), C5 (Леса необходимые для сохранения биологического разнообразия) na 490,05 ha a С6 (Леса с повышенной рекреационной функцией (курортные леса) (v modelovém území nejsou vylišeny).
 
Ze zastoupených hospodářských souborů, jednoznačně dominuje Hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh (HS 51, 5690,72 ha), dále pak Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh (HS 55 na 1366,72 ha) a hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh (H 53 na 1004,86 ha). Častý je HS 01 - Mimořádně nepříznivá stanoviště na 393,52 ha. Všechna zjištěná data byla zanesena do vrstev GIS, což je v prostředí Ukrajinského lesnictví zcela nový prvek.
 
Ekologická stabilita a ochrana lesů v oblasti je do značné míry determinována přírodními podmínkami podmiňujícími častý výskyt sesuvů a eroze, jejíž příčinou je rovněž většinou špatné zpřístupnění lesů. Hlavním negativním vlivem, významným pro stav lesních porostů je lesní pastva, kterou lze ale také považovat za jednu z důležitých funkcí lesů v oblasti. Vzhledem k tomu, že je lesní pastva patří k tradičním základním způsobům obživy místních obyvatel, je její regulace lesní pastvy obtížným úkolem.
 
Potenciálním rizikem do budoucna je také výskyt podkorního hmyzu. Jeho kontrole proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.
Byl vyhotoven komplexní návrh cestní sítě s pořadím priority výstavby. V podstatě je možné říci, že se jedná o návrh základní sítě odvozních cest a skládek. Z logiky věci zároveň vyplývá, že takto vybudované cesty, třebas jen s provozním zpevněním bude třeba co nejvíce využívat k odvozu a co nejméně k přibližování, kterým se velmi rychle dostanou až do stavu neopravitelnosti. Rovněž byly vyjmenovány a zdůrazněny hlavní zásady konstrukce lesních cest, rekonstrukce a rozvinutí trasy cest stávajících a dále zásad následné permanentní (soustavné) údržby a zlepšovaní takto vybudované lesní dopravní sítě. Toto zřejmě bude strategickým úkolem rozvoje obhospodařování ukrajinských horských lesů v několika příštích desetiletích. Ovšem čím dříve se zdaří vybudovat páteřní síť (LDS) lesních odvozních cest, tím lépe.
 
Tím, že ukrajinské Karpaty jsou stavbou moderních (etážových) lesních cest téměř nedotčeny, skýtají velkou šancí důsledně aplikovat realizaci navržené sítě lesních cest. Problematika výstavby cest skýtá celou řadu možností navazujících projektů: Je potřeba zdůraznit, že v této fázi se jedná pouze o navržení sítě cest v gravitačním území, nikoli naprosto přesné trasování a staničení. Tímto směrem je možné na stávající projekt navázat a zvážit spolupráci (spoluřešitelství) v eventuelním následném projektu.
 
Ukrajinské straně v žádném případě nechybí vědomosti a znalosti, týkající se navrhování a konstruování lesních cest. Také jejich normy jsou na standardní úrovni. Dokonce jsou již konstruovány nové předpisové lesní cesty za pomocí rakouských a slovenských partnerů.
 
Takto sestavený Regionální plán rozvoje lesa, který je postaven na detailní znalosti (mapování) ekologických podmínek včetně zanesení do prostředí GIS je ideálním nástrojem Trvale udržitelného rozvoje nejen lesa, ale i krajiny.
 
Metodiky a výukové modely
    Zpřístupnění lesa - Metodika a Výsledky
    Ochrana lesů - Metodika
 
Konference
 • Naukovi osnovi vedennja stalovo lisovovo gospodarstva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija, prisvjačenoj 80-riččju z dnja narožděnnja P.S. Pasternaka, Ukrajina, Ivano-Frankivsk, vereseň, 28.-30.2005
 • Možlivosti sučasnich GIS/DZZ-technologij u sprijanni virešennja problem Prikarpattja. Rregionalnoja narada, 15-17 listopada 2005r, Ivano-Frankivsk
 • Problematika lesnické typologie VIII. , Kostelec nad Černými lesy, 18. a 19.I.2006.
   
 • Holusa O., Kristek S., Zarnik M., Parpan V. & Šparik J. 2005:
Primenenie v Ukrainskich Karpatach sistemi regionalnych planov upravlenija lesami Českoj respubliki. (Application in the Ukraininan Carpathians of Regional forest management plans of Czech Republic). pp. 111-114. In: Parpan V., Brodovič R., Koržov V. & Jacik R. (ed.): Naukovi osnovi vedennja stalovo lisovovo gospodarstva. Materiali mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencii, prisvjačenoj 80-riččju z dnja narožděnnja P.S. Pasternaka, Ukrajina, Ivano-Frankivsk, vereseň, 28.-30.2005. Deržavnij komitet lisovovo gospodarstva Ukrajini, Nacionalna Akademija nauk Ukrajini, Ukrajinskij naukovo-doslidnij Institut Girskovo lisnictva im. P.C.Pasternaka, Prikarpatskij nacionaljnij Universitet im. V.Stefanika, 302 pp. (in Russian, English abstr.)
 
 • Holuša O., Mlčoušek M., & Šparik J. 2005:
Primenenie GIS při planirovanii vedenija lesnovo chozjajstva. pp. 46-48. In: Gotinjan V. C. & Bondarenko A. D. (ed.): Možlivosti sučasnich GIS/DZZ-technologij u sprijanni virešennja problem Prikarpattja. Materiali regionalnoj naradi. 15-17 listopada 2005r, Ivano-Frankivsk -2005. DNVC „Priroda“ NKAU, Ministerstvo ochorony navkolišňovo prirodnovo seredovišča Ukrajini, 138 pp. (in Russian).
 
 • Holuša O. & Žárník M. 2006:
Aplikace Geobiocenologického klasifikačního systému v oblasti Ukrajinských Karpat (Application of geobiocenological classification system in the region of the Ukrainian Carpathy Mts.). In: Douda J. & Joza V. (eds.): Problematika lesnické typologie VIII. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy 18. a 19.I.2006. Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta a environmentální. (in Czech, English abstr.).
 
 • Holuša O. 2006:
Ruské ekvivalenty názvů souborů lesních typů Lesnicko-typologického systému (Russian equivalents of nomenclature of forest type complexes of forest typological system). In: Douda J. & Joza V. (eds.): Problematika lesnické typologie VIII. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy 18. a 19.I.2006. Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta a environmentální. (in Czech, English abstr.).
 
 • Holuša O., Žárník M. 2007:
Praktická aplikace geobiocenologické klasifikace ve Východních Karpatech na Ukrajině. In: Hrubá V., Štykar J. (eds.), Geobiocenologie a její aplikace. Geobiocenologické spisy 11: 174 - 176.
 
Publikace
 • Parpan V., Šparik J. & Pacourek P. 2005: Na vikonannja Karpatskoj konvencii. Lisovij i Mislivskij žurnal, No 3 (2005): 4.