2003–2004 Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

PROJEKT FAO/TCP/CEH/2901 STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACI V LESNICTVÍ
 
Projekt probíhá v období 2003-2004. Je zaměřen na zlepšení komunikace mezi lesníky, vlastníky lesů a ostatní veřejností. V projektu se angažuje řada subjektů působících v lesnictví a několik zahraničních expertů. ÚHÚL má své zastoupení mezi trenéry komunikace a byl pověřen koordinací pilotních kurzů.
 

Seminář „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ 8.6.2004 - ÚHÚL

Seminář uspořádalo MZe ČR ve spolupráci s ÚHÚL. Byly na něm představeny dosavadní výsledky projektu a proběhla diskuse o záměru jeho finální etapy – informační kampaně.

Účastníci semináře:

  • gestor projektu za ústředí FAO Řím, národní koordinátorka projektu, národní a zahraniční konzultanti

  • zástupci ČKOLH, ČLS, FAO Řím, FLE ČZU, LČR, s.p., LDF MZLU, MZe ČR, SLŠ Hranice, SLŠ Žlutice, SMPLH, SVOL, ÚHÚL, VOŠL a SLŠ Písek, VŠ managementu Bratislava, VÚLHM

Prezentované příspěvky (ke stažení):
Prezentace neprošly jazykovou ani redakční úpravou.


Doc. Dr. Ivan Žáry, PhD., APR (VŠ managementu Bratislava):
Návrh komunikační strategie pro české lesnictví - PPT, 1300 kB

RNDr. Marcel Riedl, CSc  (FLE ČZU):
Příprava trenérů komunikace - PPT, 500 kB

Ing. Pavel Hes (ÚHÚL):
Potřeby a doporučení lesníků a vlastníků lesů; Osnova pilotních kurzů, materiály - PPT, 1200 kB

Ing. Michal Vejlupek (ÚHÚL):
Kurzy „Komunikace v lesnictví“ (plošná školení komunikace); Návrhy pro budoucí kurzy - PPT, 800 kB

Ing. Jan Řezáč (LČR, s.p.):
Návrh komunikační kampaně  - PPT, 400 kB

 

Publikováno

Lesnická práce

    05/2003: Riedl, M.: Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

    11/2003: Třeštík, M.: Mediální komunikace je běh na dlouhou trať

    11/2003: Pohan, J.: Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

Zelená zpráva

    2002: Informatika, výzkum, vzdělávání a práce s veřejností

Ostatní

    Hes, P.: Projekt FAO. Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů ČR – sborník referátů ze semináře. Jíloviště-Strnady, VÚLHM. 2003

 

Kurzy „Komunikace v lesnictví“ - dílčí výstup z projektu

Kurzy "Komunikace v lesnictví", jejichž koordinací byl ÚHÚL pověřen, jsou jedním z výstupů projektu FAO/TCP/CEH/2901 (průběh 2003-04), zaměřeného na zlepšení komunikace mezi lesníky, vlastníky lesů a ostatní veřejností.

Kurzy jsou určeny pro veškerou odbornou lesnickou veřejnost.

 

Náplň kurzu

Účastníci získávají základní znalosti z oblasti komunikace, některé komunikační dovednosti si prakticky vyzkouší (formou individuální a skupinové práce) a zejména získávají návod, jak se v problematice komunikace orientovat a jak se zdokonalovat svépomocí. Kurz je koncipován jako třídenní a vedou jej trenéři z řad lesníků.

 

Struktura kurzu:

Podrobná struktura kurzu
Ukázka osvědčení o absolvování kurzu

 

Termíny kurzů:

V období prosinec 2003 až duben 2004 se kurzy konají na Kroměřížsku, Pelhřimovsku a Klatovsku. Tyto lokality byly vytipovány na základě přírodních a sociálních charakteristik, v r. 2003 v nich proběhl telefonický průzkum s cílem posoudit aktuální stav komunikace mezi drobnými vlastníky lesů a OLH.

 

Po skončení projektu FAO bude nabídka školení plošně rozšířena na celé území ČR a kurzy budou hrazeny z účastnických poplatků.

Ke stažení

 

Kontaktní osoba:
Ing. Patrik Pacourek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L.