Přehled projektů v roce 2010

Zahraniční projekty

Označení a název projektu: FP6 IP -030962 – „HUMBOLDT – Zpracováni rámce pro harmonizaci dat a integraci služeb“
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: CASE FOREST - pedagogic towards sustainable management - 142362-2008-LLP-SE-COMENIUS-CMP
Garant: Ing. Ivana Kolínská

Označení a název projektu: 2007/ S 194-235358- E-forest - Provision of forest data and services.
Garant: Ing. Miloš Kučera

Označení a název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat. No. 33/MZe/B/08-10
Garant: Doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení a název projektu: Interreg IIIc project Interregional Cooperation on Biomass Utilization, spolupráce s Fraunhofer Institute for Faktory Operation and Automation IFF
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu:D1244-EEL: Silvaportal na Internetu
Garant: Jan Černohous

 

Národní projekty:

Označení a název projektu: NAZV QH81334: Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Garant: Ing. Štěpán Křístek

Označení a název projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků
Garant: Ing. Lada Matoušková Prylová

Označení a název projektu: Operační program CZ.1.04 Lidské zdroje a zaměstnanost „Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci (ŘLZ na ÚHÚL)“
Garant: Ing. Richard Slabý

Označení a název projektu: dle smlouvy o dílo s MŽP -  čj. 44892/ENV/10; 705/640/10: Analýza energetické bilance, efektivity a logistiky zpracování lesních těžebních zbytků pro energetické využití. 
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu: projekt MŽP SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Garant: Ing. Martin Nikl

Specifikace činností uložených Ministerstvem zemědělství

Označení a název projektu: č.j. 6657/2010-16230 „Příprava a realizace terénního šetření inventarizace škod zvěří v lesních porostech České republiky“.
Garant: Ing. Kamil Turek

Označení a název projektu: č.j. 11556/2010-16210 „Zhodnocení šíření lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních  lesních porostů v ČR“.
Garant: Bc. Martin Klewar

Označení a název projektu: č.j. 6307/16210-2010 „Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů“.
Garant: Ing. Jana Čacká, Ing. Ladislav Růžička

Označení a název projektu: č.j. 11705/2010-16220 „Realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II)“.
Garant: Ing. Petr Tykva

Označení a název projektu: č.j. 20003/2010-16220 „Centrální registr odborných lesních hospodářů a automatizace výpočtu náhrad za činnost odborných lesních hospodářů na podkladě aktualizovaných dat lesních hospodářských osnov“.
Garant: Ing. Petr Pumpr

Označení a název projektu: č.j. 20002/2010-16220 „Realizace demonstračních objektů lesního hospodářství „(dále jen DO) v přírodní lesní oblasti (dále jen PLO) Český les, Chebská a Sokolovská pánev, Karlovarská vrchovina a Předhůří Šumavy“ a „Ověřit možnosti prezentace DO mezi lesnickou a laickou veřejnost zpracováním návrhu populární publikace lesnického hospodaření v Západních Čechách (Plzeňský a Karlovarský kraj)“.
Garant: Ing. Kamil Vyslyšel

Označení a název projektu: č.j. 19924/2010-16210 „Vývoj webové aplikace GEOPORTÁL SSL – příprava a realizace rozhraní, na straně Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pro implementaci webové aplikace GEOPORTÁL SSL do portálu e-AGRI“.
Garant: Ing. Jan Hána

Označení a název projektu: č.j. 21922/2010-16200 „Klient myslivost – vizualizace numerických údajů v mapovém prostředí“.
Garant: Ing. Kamil Turek

Označení a název projektu č.j. 22173/2010-16210 „Analýza Informačního standardu lesního hospodářství (ISLH) a návrh nového výměnného formátu XML – šablona XSD“.
Garant: Ing. Jan Hána

Označení a název projektu: č.j. 28422/2010 - 16210 „Zjištění rozlohy a porostní zásoby v lesích v České republice, v nichž je možno využít pro lesnické hospodaření harvestorové technologie“.
Garant: Ing. Roman Bystrický, Ph.D.

Označení a název projektu: č.j. 28449/2010 - 16210 „Vytvoření pracovního postupu pro zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin zjištěných na pařezu pro dřevinu smrk“.
Garant: Ing. Kamil Vyslyšel

 

Ostatní projekty:

Označení a název projektu: Pokyn ředitele odboru environmentálních podpor PRV č.j. 16262/2010-11230 „Ověření návrhu metodiky monitoringu lesů v malých lesních povodích pro účely směrnice Rady 91/676/EHS a výstupů z pilotního projektu zadaného MZe č.j. 29322/2008-14130 a 16589/2009-14130“.
Garant: Ing. Josef Fryml, Ing. Marek Mlčoušek

Označení a název projektu: Návrh regionů pro šetření vlivu zvěře na lesní ekosystém – č.j: 21568/2010 – 16200 část b)
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Označení a název projektu: Národní inventarizace lesů. Sběr a vyhodnocení dat pro druhý cyklu s NIL.
Garant: Ing. Miloš Kučera

Označení a název projektu: navýšení rozpočtu č.j. 14718/2010-13210 zajištění aktivit schváleného úkolu Ročního vzdělávacího plánu MZe (Usnesení vlády č. 611/2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 -2013) v roce 2010
Garant: Ing. Lada Matoušková Prylová

Označení a název projektu: navýšení rozpočtu č.j. 27439/2010-13200 příprava podkladů pro Mezinárodní rok lesů 2011
Garant: Ing. Lada Matoušková Prylová