Přehled projektů v roce 2005

Označení a název projektu: NAZV - QF 4132:
Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR
Garant: Ing. Pavel Štěrba

Označení a název projektu: NF07/2004-A:
Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředkům v NP České Švýcarsko
Garant: Ing. Jiří Smejkal

Označení a název projektu: NAZV - QG 50053:
Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: VaV 620/2/03:
Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území
Garant: Dr. Ing. Jaromír Macků

Označení a název projektu: VaV 640/5/03:
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa
Garant: Ing. Jiří Heyda

Označení a název projektu: VaV 640/03/03:
Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich acidifikaci a nutriční degradaci
Garant: Dr. Ing. Jaromír Macků

Označení a název projektu: VaV 640/18/03:
Czech - Carbo - studium uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu Carbo Europe
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: GAČR 526/03/1021:
Bilance uhlíku pro lesní ekosystémy, regionální kvantifikace zásoby uhlíku a modelování jejího vývoje (Kjótský protokol)
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: Management lesních ekosystémů v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
Garant: Ing. Miroslav Mikeska

Označení a název projektu: MZe č.j. 48549/04-13020:
Odborná podpora poradenství k přípravě na dodržování zákonných požadavků hospodaření a na využívání finanční pomoci v lesním hospodářství
Garant: Ing. Michal Vejlupek

Název projektu: 134/05-07/MZE/B:
Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Garant: Ing. Patrik Pacourek

Název projektu: GCP/MOR/031/CEH:
Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocení přírodních zdrojů v Maroku
Garant: Ing. Miloš Kraus

Název projektu: PP 146 189 - PAWS - Pädagogische Arbeit im Wald - ein Seminarkonzept für Förster (Pedagogické aktivity v lese - koncepce semináře pro lesníky)
Garant: Ing. Lada Prylová

Název projektu: 2003/062-323:
Virtuální lesní úřad - jako příspěvek k rozvoji místní oblasti a spolupráce v pohraničním regionu Saska a České republiky
Garant: Ing. Josef Fryml