Lesnická typologie

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Lesnická typologie

Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.

Lesnicko-typologické mapování je zakotveno v § 1 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování lesních hospodářských plánů a o vymezení hospodářských souborů.

Při lesnicko-typologickém mapování se provádí hodnocení trvalých znaků prostředí (světlo, teplo, vodní režim a půdní chemismus) a také rekonstrukce přirozeného složení rostlinného společenstva.

Hlavním výstupem lesnické typologie je lesnicko-typologická mapa. Přejít na mapu (HTML5) nebo (Silverlight) (mapa lesních typů).

Z lesnicko-typologické mapy pak mohou být odvozena další mapová díla, např. mapa vegetačních stupňů, mapa půdních typů apod.

 

Lesnická typologie:

  • je jako součást lesních hospodářských plánů a osnov (podle nichž na svých majetcích hospodaří vlastníci lesů) podkladem pro stanovení hospodářských opatření, provozních a produkčních cílů,
  • poskytuje podklady pro oceňování lesních pozemků (podle § 12 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku),
  • je podkladem pro přidělování dotací na hospodaření v lesích (příloha č. 9 k zákonu o státním rozpočtu),
  • je podkladem pro hodnocení funkcí lesních ekosystémů,
  • je používána jako srovnávací báze při výzkumu lesních ekosystémů,
  • je nezbytná při zalesňování nelesní půdy pro stanovení vhodné druhové skladby nového lesního porostu,
  • slouží jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy lesů a státní správy ochrany přírody,
  • je podkladem pro managementová opatření v chráněných územích.

 

Ke stažení

Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR (Typologická tabulka, ÚHÚL 2003)

Tištěné typologické tabulky je také možné objednat v oddělení technologických provozů. Cena se odvíjí dle platného ceníku (tabulku najdete pod bodem E). Ceník a kontakt zde.

Přehled souborů lesních typů (Tabulka SLT)

Typologický klasifikační systém ÚHÚL (autor Ing. Karel Plíva, původní text z roku 1987)

Zařazení souborů lesních typů do cílových hospodářských souborů, ustanovení a výčet melioračních a zpevňujících dřevin, ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

Zařazení souborů a podsouborů do cílových hospodářských souborů
Ustanovení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin MZD, výčet MZD (dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.)
Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (dle vyhlášky č. 540/2002 Sb., příloha č. 21)

Taxonomický klasifikační systém půd ČR (zdroj http://klasifikace.pedologie.cz)