Lesnicko-typologická klasifikace nelesního pozemku určeného k zalesnění

V souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, provádí ÚHÚL na žádost vlastníka zalesňovaného pozemku zařazení pozemku do jednotek lesnické typologie – lesních typů.

 

Na základě lesního typu je pak možné určit cílový hospodářský soubor a navrhnout dřevinnou skladbu nového lesního porostu.

 

ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen zajišťováním jednotného lesnicko-typologického systému lesů v ČR. Je jediným subjektem oprávněným k lesnicko-typologické klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění, a to bez ohledu na jeho výměru.

O lesnicko-typologickou klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění může požádat:

 

Náklady na mapování při lesnicko-typologické klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění ve standartním měřítku 1 : 10 000 žadatel nehradí.

 

Žádost

K podání žádosti o lesnicko-typologickou klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění slouží standardizovaný formulář, který je třeba v písemné podobě doručit na příslušnou pobočku ÚHÚL.

 

Náležitosti žádosti:

 

Termíny podání žádosti

Lesnicko-typologická klasifikace nelesního pozemku je specializovaná činnost, která je vázána na terénní šetření, které probíhá v době od 1. 4. do 31. 10. Pokud mají být mapovací práce dokončeny v témže kalendářním roce, je nutné doručit žádost ÚHÚL nejpozději do 30. září příslušného roku.