Podklady
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (2009)

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. listopadu 2009 č. 1497
o Státním programu ochrany přírody a krajiny
České republiky
Vláda
I. zrušuje usnesení vlády ze dne 17. června 1998 č. 415, o Státním programu
ochrany přírody a krajiny České republiky;
II. schvaluje Aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny České
republiky, uvedenou v části III materiálu č.j. 1686/09 (dále jen „Program“), a to jako
Akční plán Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Akční plán
ochrany mokřadů a strategie pro Evropskou úmluvu o krajině a jako výchozí strategický
dokument v oblasti ochrany přírody a v navazujících sektorech, který bude průběžně
naplňován zejména podle možností daných schválenými rozpočtovými rámci
jednotlivých kapitol státního rozpočtu České republiky a jejich rozpočtových výhledů;
III. ukládá
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
a) naplňovat opatření uvedená v Programu,
b) vzájemně spolupracovat za koordinace Ministerstva životního prostředí
při naplňování opatření uvedených v Programu,
2. ministru životního prostředí předložit vládě
a) do 31. prosince 2015 zprávu o průběžném plnění Programu.
Plný text najdete na:

http://www.mzp.cz/cz/statni_program_och ... _a_krajiny