Přírodní lesní oblasti - PLO
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 2b Podkrušnohorské pánve - Mostecká a Žatecká pánev

PLO 2b Mostecka panev
 
Za uplynulých 20 let se plocha lesa v PLO 2 navýšila o 36 %, a to zejména díky lesnickým rekultivacím výsypek po těžbě hnědého uhlí. Přesto současná lesnatost oblasti patří k nejnižším v republice (necelých 11 %). Převaha mladých porostů způsobuje nevyrovnanost věkové struktury s deficitem mýtních porostů. Pro oblast je typický vysoký podíl listnatých dřevin (61 %) s významným zastoupením pionýrských druhů. Kombinace výše uvedených faktorů a stanovištních podmínek oblasti má dopad na značně podprůměrné hodnoty produkčních charakteristik (přírůst, zásoba, těžební možnosti). Podíl hospodářských lesů v PLO 2 je pouze 24 % z celkové plochy porostní půdy. Většina porostů Podkrušnohorských pánví plní mimoprodukční a ochranné funkce. V rámcových směrnicích hospodaření OPRL2 byly nově vytvořeny hospodářské soubory pro lesní porosty pěstované na antropogenních půdách výsypek.
 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH) 

 PLATNOST  2022 - 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE - 66108/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  19.05.2020
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  05.10.2021
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  158 580 ha
 LESNATOST  10,6%
Umístění vybrané oblasti
Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1