Terénní průzkumy oprl

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Terénní průzkumy oprl

Vstupními údaji oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) jsou data získaná odbornými pracovníky ÚHÚL přímo v terénu během terénních průzkumů a data získaná od organizací, jejichž činnost souvisí s lesním hospodařením (Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, obcí s rozšířenou působností apod.).

Nad těmito daty pak vznikají analýzy, které se promítají do mapových výstupů OPRL. Terénní průzkumy OPRL probíhají kontinuálně.

 

Průzkum lesnické typologie

 • Revize typologických ploch, upřesnění charakteristik lesních typů a jejich sjednocení v rámci přírodní lesní oblasti,
 • analýza stanovištních poměrů, (lesní vegetační stupně, ekologické řady, edafické kategorie a základní lesní společenstva).

Více o lesnické typologii.

 

Průzkum ochrany lesa

 • Evidence poškození porostů sněhem a námrazou,
 • evidence větrných polomů,
 • šetření intenzity poškození lesních porostů zvěří pomocí kontrolních a srovnávacích ploch,
 • podkorní a listožravý hmyz, houbová onemocnění, vliv buřeně, invazivní druhy rostlin pronikající do lesa, lesní požáry, imisní poškození porostů.

 

Průzkum funkcí lesa

 • Lesy bariérové a krajinotvorné,
 • hydromeliorační okrsky,
 • lesy půdoochranné,
 • lesy zatížené rekreací.

Kromě vlastních šetření získává odborný pracovník ÚHÚL od externích organizací informace o:

 • ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • kulturních objektech v lese nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
 • vojenských objektech,
 • poddolovaných územích
 • a jiných objektech s vlivem na lesní hospodaření a kategorizaci lesů.

 

Průzkum zpřístupnění lesů

 • Inventarizace lesní dopravní sítě,
 • šetření překážek na edafických kategoriích A a N.