Úvod

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Oblastní plány rozvoje lesů

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.
 
OPRL jsou zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Jejich vyhotovení a náplň vymezuje vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů.
 
Aktuálně OPRL:
  • přispívají k uskutečnění závěrů, která vyplývají z klíčových akcí Národního lesnického programu;
  • zajišťují zpracování podkladů pro Strategii MZe ČR s výhledem do roku 2030;
  • dne 29. července 2015 schválila vláda ČR usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V tomto případě jsou výsledky ekosystémových analýz OPRL aplikovány při řešení úkolu Návrh změny doporučených pěstebních opatření pro zadržení a obnovu oběhu vody v krajině zefektivněním dotační podpory hospodaření na lesní půdě a zajištění vyhodnocování jejich efektivnosti;
  • v neposlední řadě poskytují odbornou podporu na přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, jehož zpracování bylo uloženo usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
 
Výsledky ekosystémových analýz OPRL jsou aplikovány v široké škále oborů a činností. Jsou významným pomocníkem státní správy, taxačních kanceláří, vysokých škol, vědeckých ústavů a jiných institucí. S odkazem na výsledky terénních průzkumů mají OPRL zásadní význam především při oceňování lesaa lesních pozemků, při tvorbě lesních hospodářských plánů a osnov, při tvorbě posudků, vyhlašování kategorizace lesů…
 
Kromě toho z OPRL vyplývají předpoklady pro minimalizaci střetu veřejných a vlastnických zájmů v lesích. Jsou východiskem pro podrobné plánování v lesích a hodnocení funkcí lesa. Jednotlivé textové části OPRL schválené v letech 1997 až 2001 za jednotlivé přírodní oblasti jsou přístupné zde.
 
OPRL se zpracovávají pro jednotlivé přírodní lesní oblasti. Platnost každého oblastního plánu rozvoje lesů je 20 let.
 
Oblastní plány jsou založeny na celorepublikovém průzkumu lesnické typologie, ochrany lesů, funkcí lesů adopravního zpřístupnění lesů.
 
Klíčovým výstupem OPRL jsou rámcové směrnice hospodaření, hlavní podklad při zpracování lesních hospodářských plánů a osnov. Mají doporučující charakter.
 
Aktuální mapy OPRL jsou veřejně přístupné v českém jazyce v Katalogu mapových informací/Oblastní plány rozvoje lesů. Další výsledky OPRL jsou dostupné na základě Pravidel MZe č. j. 9080/05-16000 ze dne 15. 3. 2005.
 
Technologickému řešení tohoto mapového serveru bylo v roce 2003 uděleno 1. místo v soutěži Geoaplikace rokuza nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné službě. Od té doby doznala tato mapová aplikace mnohých změn, grafické výsledky šetření jednotlivých specialistů OPRL lze nyní zobrazit současně s vrstvami např. katastru nemovitostí, Geofondu apod., což značně rozšiřuje možnosti využití dat OPRL.
 
Vzhledem ke změnám, ke kterým od schválení (1998–2001) prvních OPRL došlo (vstup ČR do EU, vznik území NATURA 200, změna legislativy týkající se reprodukčního materiálu, změny lesnické typologie či dotační politiky státu), začala ze strany uživatelů OPRL vznikat poptávka po dalších druzích dat.
 
Zpracování výsledků oblastních plánů za PLO přináší určitá omezení při jejich využití za jiné územní jednotky. Data oblastních plánů mohou být zpracována i za jiná území. Pokud se k takovému kroku přistoupí, je nutné zohlednit, že metodika vyhotovení OPRL je založena na sdružení dat z heterogenních zdrojů. Např. při zpracování podkladů pro rozhodovací procesy za krajské upořádání musí se typ požadovaného výstupu pečlivě posoudit.
 
Vzhledem k blížícímu se konci platnosti prvních oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) bylo rozhodnuto o zahájení tvorby OPRL2. Během dvaceti let platnosti původních plánů došlo k mnoha změnám, které mají vliv na lesní hospodářství a tedy i na tvorbu OPRL. Jedná se zejména o legislativní změny, vstup České republiky do Evropské unie, vypracování dvou národních lesnických programů nebo různé aktivity spojené s uplatněním trvale udržitelného obhospodařování lesů. Neméně důležité jsou při aktualizaci OPRL i zkušenosti z tvorby a používání prvních oblastních plánů. OPRL2 budou obsahovat nejen popis současného stavu, ale umožní analyzovat trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území.