Oblastní plány rozvoje lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Terénní průzkumy oprl

 
Informační prameny OPRL
Vstupní údaje oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) pocházejí z interních a externích zdrojů. Interním zdrojem jsou výsledky terénních průzkumů, které ÚHÚL zajišťuje na základě jeho předmětu činnosti. Ostatní údaje jsou na základě smluv a licenčních ujednání přebírány z externích zdrojů v rámci správy informačních dat v ÚHÚL a jiných příslušných organizací (DS ÚHÚL, ČÚZK, ČHMÚ, AOPK, ČGS, NPÚ ad.)
 
Průzkum lesnické typologie
 • Revize typologických ploch, upřesnění charakteristik lesních typů a jejich sjednocení v rámci přírodní lesní oblasti,
 • analýza stanovištních poměrů, (lesní vegetační stupně, ekologické řady, edafické kategorie a základní lesní společenstva).
 
Průzkum ochrany lesa
 • Evidence poškození porostů sněhem a námrazou,
 • evidence větrných polomů,
 • šetření intenzity poškození lesních porostů zvěří pomocí kontrolních a srovnávacích ploch,
 • podkorní a listožravý hmyz, houbová onemocnění, vliv buřeně, invazivní druhy rostlin pronikající do lesa, lesní požáry, imisní poškození porostů.
 
Průzkum funkcí lesa
 • Stanovení funkčních potenciálů pro:
  • lesy s reprodukční funkcí,
  • lesy s půdoochrannou funkcí,
  • lesy s řízenou hydrickou funkcí,
  • lesy s klimaticko-hygienickou funkcí,
  • lesy s rekreační a krajinotvornou funkcí.
 
Kromě vlastních šetření získává OPRL od externích organizací informace o:
 
 • ochranných pásmech vodních zdrojů a územích CHOPAV,
 • ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
 • územích s územní ochranou přírody (VZCHÚ, MZCHÚ, Natura 2000, ÚSES),
 • územích s rekreační a zdravotně-hygienickou funkcí lesů (rekreační a lázeňské lesy),
 • územích s výzkumně-vzdělávací funkcí lesů (školní a výzkumné lesy),
 • uznaných oborách a bažantnicích,
 • kulturních památkách a jejich ochranných územích,
 • objektech s institucionální funkcí (vojenské objekty, střelnice, objekty infrastruktury),
 • a jiných objektech s vlivem na lesní hospodaření a kategorizaci lesů.
 
Průzkum zpřístupnění lesů
 • Inventarizace lesní dopravní sítě,
 • Těžebně - dopravní klasifikace podle Macků- Popelka- Simanov.
 
Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.
Lesnický typologický systém je zakotven v § 4 až 6 vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
cojetoOPRL

CO JSOU TO OPRL?

Oblastní plány rozvoje lesů splatností 20 let.
• Souhrnné údaje o stavu lesa a přírodních podmínkách v jednotlivých přírodních lesních oblastích (PLO)
• Doporučující zásady pro hospodaření vlesích dle PLO v ČR
• Metodický nástroj státní lesnické politiky

Přejít do sekce

terenni setreni

TERÉNNÍ PRŮZKUMY

Celorepublikové průzkumy jednotlivých PLO.
Mapování:
• Lesnické typologie
• Ochrany lesů
• Funkcí lesů
• Dopravního zpřístupnění

Přejít do sekce

aktualizace

AKTUALIZACE OPRL

Provádí se z důvodu končící platnosti stávajících plánů, změn v legislativě, vypracování národních lesnických programů, uplatňování trvale udržitelného obhospodařování lesů apod.

Kalendář šetření

Přejít do sekce

mapy

Mapy

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu.

plo

PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI – PLO

Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí (PLO). Pro každou oblast je vypracován OPRL.

Přejít do sekce

dokumenty

TEXTOVÉ ČÁSTI

Textové části OPRL.

Přejít do sekce