Oblastní plány rozvoje lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Aktualizace OPRL

 
Vzhledem k blížícímu se konci platnosti prvních oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) bylo rozhodnuto o zahájení tvorby OPRL2. Během dvaceti let platnosti původních plánů došlo k mnoha změnám, které mají vliv na lesní hospodářství a tedy i na tvorbu OPRL. Jedná se zejména o legislativní změny, vstup České republiky do Evropské unie, vypracování dvou národních lesnických programů nebo různé aktivity spojené s uplatněním trvale udržitelného obhospodařování lesů. Neméně důležité jsou při aktualizaci OPRL i zkušenosti z tvorby a používání prvních oblastních plánů. OPRL2 budou obsahovat nejen popis současného stavu, ale umožní analyzovat trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území.
 
Zpracování OPRL zajišťuje ÚHÚL na základě zadání Ministerstva zemědělství. Ministerstvo také výstupy kontroluje a schvaluje. Proces aktualizace OPRL pro jednu přírodní lesní oblast (PLO) lze rozdělit na několik fází:
  • Přípravné práce, které předchází procesu aktualizace OPRL – příprava podkladů z dostupných dat – data mining.
  • Vyhlášení záměru vypracovat OPRL pomocí věstníku Ministerstva zemědělství včetně vyhlášení lhůty a způsobu podání připomínek.
  • Podání připomínek ke zpracování OPRL – připomínky lze podat písemně, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsaným emailem na Ministerstvo zemědělství.
  • Základní šetření, kde se stanoví podmínky a podrobnosti pro zpracování oblastního plánu v dané PLO. Zároveň je rámcově uveden způsob vypořádání podaných připomínek a akceptované připomínky jsou zohledněny ve výše zmiňovaných podmínkách a podrobnostech.
  • Zpracování OPRL – aktualizace příslušné přírodní lesní oblasti
  • Závěrečné šetření, na kterém ministerstvo prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené při základním šetření.
 
Práce na aktualizaci OPRL pro jednotlivé PLO postupují podle kalendáře základních a závěrečných šetření. Termíny základních a závěrečných šetření jsou průběžně doplňovány na základě vyhlášení záměrů o aktualizaci jednotlivých OPRL.
 
Podrobnější informace o aktualizaci OPRL lze získat ve sborníku a prezentací ze semináře Oblastní plány rozvoje lesů 2, který se konal 28. 6. 2018 v Praze. Seminář pořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s ÚHÚL a Ministerstvem zemědělství.
sborník ze semináře Oblastní plány rozvoje lesů 2
 
prezentace:
Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, Ing. Václav Tomášek (MZe)
Předpokládaný časový rámec a postup tvorby oblastních plánů rozvoje lesů, Ing. Jaroslav Kubišta (ÚHÚL)
Význam oblastních plánů rozvoje lesů, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. (ÚHÚL)
Úpravy Lesnicko-typologického klasifikačního systému, Ing. Václav Zouhar (ÚHÚL)
Dřevinná skladba, Ing. Václav Zouhar (ÚHÚL)
Rámcové směrnice hospodaření a jejich uplatnění, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., Ing. Štěpán Křístek (ÚHÚL)
Ochrana lesů a bezpečnost produkce, Ing. Štěpán Křístek, Ing. Vincenc Zlatník, Ing. Naděžda Němejcová (ÚHÚL)
Funkce lesů, Ing. Robert Hruban (ÚHÚL)
Zpřístupňovaní lesů, Ing. Roman Bystrický, Ph.D. (ÚHÚL)
Výstupy oblastních plánů rozvoje lesů a jejich dostupnost, Ing. Vratislav Mansfeld, Ing. Milan Říha (ÚHÚL)
cojetoOPRL

CO JSOU TO OPRL?

Oblastní plány rozvoje lesů splatností 20 let.
• Souhrnné údaje o stavu lesa a přírodních podmínkách v jednotlivých přírodních lesních oblastích (PLO)
• Doporučující zásady pro hospodaření vlesích dle PLO v ČR
• Metodický nástroj státní lesnické politiky

Přejít do sekce

terenni setreni

TERÉNNÍ PRŮZKUMY

Celorepublikové průzkumy jednotlivých PLO.
Mapování:
• Lesnické typologie
• Ochrany lesů
• Funkcí lesů
• Dopravního zpřístupnění

Přejít do sekce

aktualizace

AKTUALIZACE OPRL

Provádí se z důvodu končící platnosti stávajících plánů, změn v legislativě, vypracování národních lesnických programů, uplatňování trvale udržitelného obhospodařování lesů apod.

Kalendář šetření

Přejít do sekce

mapy

Mapy

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu.

plo

PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI – PLO

Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí (PLO). Pro každou oblast je vypracován OPRL.

Přejít do sekce

dokumenty

TEXTOVÉ ČÁSTI

Textové části OPRL.

Přejít do sekce