Oblastní plány rozvoje lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Co jsou to OPRL?

 
Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Jejich vyhotovení a náplň vymezuje vyhláška č. 289/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů.
 
OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.  Kromě toho oblastní plány rozvoje lesů:
  • přispívají k uskutečnění klíčových akcí Národního lesnického programu;
  • zajišťují zpracování podkladů pro Strategii MZe ČR s výhledem do roku 2030;
  • podílí se na podkladech, které souvisí se zmírněním negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
  • poskytují odbornou podporu na přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, jehož zpracování bylo uloženo usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
  • Doporučení v rámcových směrnicích OPRL jsou součástí adaptačních opatření v lesích.
 
Výsledky ekosystémových analýz OPRL jsou podkladem pro výkon státní správy, činnost taxačních kanceláří, výuku vysokých a středních škol, činnost vědeckých ústavů a jiných institucí. S  odkazem na výsledky terénních průzkumů mají OPRL zásadní význam především při oceňování lesa a lesních pozemků, při tvorbě lesních hospodářských plánů a osnov, při tvorbě posudků, vyhlašování kategorizace lesů.
 
OPRL mohou přispět k minimalizaci střetu veřejných a vlastnických zájmů v lesích. Jsou východiskem pro podrobné plánování v lesích a hodnocení funkcí lesa. Jednotlivé textové části OPRL schválené v letech 1997 až 2001 za jednotlivé přírodní oblasti jsou přístupné zde.
 
OPRL se zpracovávají pro jednotlivé přírodní lesní oblasti. Jsou založeny na celorepublikovém průzkumu lesnické typologie, ochrany lesů, funkcí lesů a dopravního zpřístupnění lesů. Klíčovým výstupem OPRL jsou rámcové směrnice hospodaření, hlavní podklad při zpracování lesních hospodářských plánů a osnov. Mají doporučující charakter.
 
Vzhledem k platnosti prvních oblastních plánů rozvoje lesů bylo rozhodnuto o zahájení tvorby OPRL2.
 
Aktuální mapy OPRL jsou veřejně přístupné v českém jazyce v Katalogu mapových informací/Oblastní plány rozvoje lesů. Další výsledky OPRL jsou dostupné na základě Pravidel MZe č. j. 9080/05-16000 ze dne 15. 3. 2005.
 
Mapovému serveru, který v souvislém zobrazení za celou ČR zpřístupnil OPRL veřejnosti, bylo v roce 2003 uděleno 1. místo v soutěži Geoaplikace roku za nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné službě. Od té doby doznala tato mapová aplikace mnohých změn, grafické výsledky šetření jednotlivých specialistů OPRL lze nyní zobrazit současně s vrstvami např. katastru nemovitostí, Geofondu apod., což značně rozšiřuje možnosti využití dat OPRL.
  
Kartografický katalog grafických objektů OPRL  – přehled grafických objektů a jejich charakteristik v mapách OPRL (neboli co lze v mapách OPRL najít a jak je to tam vyznačeno)
cojetoOPRL

CO JSOU TO OPRL?

Oblastní plány rozvoje lesů splatností 20 let.
• Souhrnné údaje o stavu lesa a přírodních podmínkách v jednotlivých přírodních lesních oblastích (PLO)
• Doporučující zásady pro hospodaření vlesích dle PLO v ČR
• Metodický nástroj státní lesnické politiky

Přejít do sekce

terenni setreni

TERÉNNÍ PRŮZKUMY

Celorepublikové průzkumy jednotlivých PLO.
Mapování:
• Lesnické typologie
• Ochrany lesů
• Funkcí lesů
• Dopravního zpřístupnění

Přejít do sekce

aktualizace

AKTUALIZACE OPRL

Provádí se z důvodu končící platnosti stávajících plánů, změn v legislativě, vypracování národních lesnických programů, uplatňování trvale udržitelného obhospodařování lesů apod.

Kalendář šetření

Přejít do sekce

mapy

Mapy

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu.

plo

PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI – PLO

Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí (PLO). Pro každou oblast je vypracován OPRL.

Přejít do sekce

dokumenty

TEXTOVÉ ČÁSTI

Textové části OPRL.

Přejít do sekce