Zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu

Porosty téhož vlastníka, téže fenotypové třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky.

Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení porostů, zdrojů semen, popřípadě zdrojů semen a porostů provádí pověřená osoba.

 

Praktický postup

1. Vlastník zdroje odešle na adresu ústředí pověřené osoby ÚHÚL do Brandýsa nad Labem:

 

2. Pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti a v případě:

vydá doklad o uznání zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný a přidělí evidenční číslo uznané jednotky. Doklad o uznání zašle vlastníkovi.

Doba uznání zdroje se vydává nejvýše na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy.

 

3. Náklady uznávacího řízení nese žadatel.