Uvádění do oběhu

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Uvádění do oběhu

Uváděním do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin se podle § 2 odst. n) zákona č. 149/2003 Sb. rozumí:

„nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu“.

 

Reprodukční materiál lesních dřevin mohou uvádět do oběhu pouze dodavatelé – držitelé licencí.

Udělení licence dodavateli RM

Při uvádění do oběhu (prodeji reprodukčního materiálu) je dodavatel povinen vystavit a připojit k danému reprodukčnímu materiálu průvodní dokumentaci (list o původu nebo průvodní list).

 

Průvodní dokumentace reprodukčního materiálu

Je potřeba upozornit, že do konce roku 2015 je možné na trhu České republiky uvádět do oběhu reprodukční materiál „dvojího typu“:

Reprodukční materiál „nový“

Jedná se o reprodukční materiál, který je vyprodukovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 149/2003 Sb. a je tedy také plně v souladu se směrnicí č. 1999/105/ES.

Na tento reprodukční materiál bylo orgánem státní správy nebo pověřenou osobou vystaveno potvrzení o původu podle § 6 zákona č. 149/2003 Sb.

Při uvádění do oběhu dodavatel navíc vystavuje na tento reprodukční materiál průvodní listy dle vyhlášky č. 29/2004 Sb. (Přílohy č. 16, 17 a 18).

Jedná se o 3 odlišné tiskopisy, každý z nich je určen pro jiný typ reprodukčního materiálu (tj. na semenný materiál, části rostlin, sadební materiál). Obsahovou součástí všech průvodních listů je mimo jiné odkaz na potvrzení o původu, které se k danému materiálu vztahuje.

Každý průvodní list se skládá ze dvou částí – vlastního dokumentu (část A) a průvodního štítku (část B). Průvodní štítek se k jednotlivým typům reprodukčního materiálu připojuje následovně:

 

  • U semenného materiálu (příloha 16) se ke každému balení jednou vkládá průvodní štítek dovnitř, jednou připojuje vně formou štítku.
  • U částí rostlin (příloha 17) se průvodní štítek připojuje vně ke každému balení.
  • U sadebního materiálu (příloha 18) se průvodní štítek připojuje k celé zásilce.

 

Reprodukční materiál „starý“

Jedná se o reprodukční materiál lesních dřevin, který vznikl před účinností zákona č. 149/2003 Sb. Na uvedený reprodukční materiál nebylo vystavováno potvrzení o původu. Zákon takto umožňuje spotřebování „starých zásob“.

Takovýto reprodukční materiál je možné uvádět do oběhu do konce roku 2015 (s výjimkou reprodukčního materiálu osiva z roku zrání 2003, které bylo možné uvádět do oběhu pouze do konce roku 2007), i když nesplňuje požadavky směrnice č. 1999/105/ES.

Dodavatel na tento reprodukční materiál při uvádění do oběhu vystavuje listy o původu dle Přílohy č. 3 a č. 4 zákona č. 149/2003 Sb., tedy na první pohled odlišné tiskopisy od průvodních listů.

 

Průvodní dokumentace reprodukčního materiálu  

 

Potvrzení o původu (§ 6 zákona č. 149/2003 Sb.) – od 1. 1. 2014 vystavuje pověřená osoba ÚHÚL (do 31. 12. 2013 orgán státní správy) na žádost dodavatele, jedná se o úřední potvrzení původu reprodukčního materiálu.

Průvodní list (§ 8 zákona č. 149/2003 Sb.)– vystavuje dodavatel k reprodukčnímu materiálu uváděnému do oběhu (má vždy odkaz na potvrzení o původu). Dodavatel je povinen na požádání přidat k průvodnímu listu kopii potvrzení o původu.

List o původu (§ 40 zákona č. 149/2003 Sb.) – vystavoval dodavatel podle předchozí legislativy, a to jak při sběru (dnes potvrzení o původu), tak i při uvádění do oběhu (dnes průvodní list), nebyly terminologicky rozlišeny a úředně ověřeny. Dnes se list o původu vystavuje dodavatelem pouze jako náhrada průvodního listu k reprodukčnímu materiálu vzniklému před účinností zákona a pouze do konce roku 2015.