Příspěvky

Mapy a data
Od 14. 3. 2022 je v sekci MAPY A DATA a jejím Katalogu mapových informací dostupná nová verze aplikace DS SSL, která využívá funkcionalit platformy HTML5. Tato aplikace je určená výhradně pro potřeby orgánů SSL a nahrazuje původní řešení na již nepodporované a nevyhovující technologii Microsoft Silverlight. Nová verze aplikace představuje řešení pro přístup k digitálním datům LHP a...
Číst více
Dne 14. března 2022 byla spuštěna na webu ÚHÚL aplikace Rejstřík honebních společenstev (MAPY A DATA → KATALOG DATOVÝCH INFORMACÍ). Aplikace je výsledkem centralizace a digitalizace rejstříku honebních společenstev, provedené na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství jednotlivými orgány státní správy myslivosti na přelomu let 2021 a 2022.
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi červencem 2021 a zářím 2021 byla vyhodnocena plocha těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Za toto období bylo vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 9 000 ha území nových těžeb v převážně jehličnatých porostech a 10 500 ha souší detekovaných k září 2021. Z této celkové plochy souší vyhodnocených k...
Číst více
Vědci Botanického ústavu AV ČR a odborníci z ÚHÚL vytvořili soubor elektronických map, které představují historii lesů na našem území od roku 5 500 před naším letopočtem. Znalost historie nám může pomoci k lepšímu porozumění současné situace. Mapy samotné zobrazují druhové složení lesů a jeho změny, zastoupení různých způsobů hospodaření či druhové složení bylinného patra. Odborná i...
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a červencem 2021 byly vyhodnoceny území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Vzhledem ke snížené kvalitě satelitních dat z května 2021 byly v rámci této analýzy zpřesněny i vyhodnocené těžby z předchozí rozdílové analýzy (09/2020–05/2021). Za období 09/2020–07/2021 bylo vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 37 tis. ha území nových těžeb v převážně jehličnatých...
Číst více
Dne 14. 9. 2021 vydalo MZe Opatření obecné povahy (OOP) č.j. MZE-49892/2021-16212. Součástí tohoto opatření je příloha č. 1. se seznamem vymezených katastrálních území. Proti předchozímu OOP vydanému 27. 7. 2020 se jedná o rozšíření o 434 kú. Podklady k tomuto rozšíření připravoval ÚHÚL ve spolupráci s MZe na základě podkladů dálkového průzkumu Země a...
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a první polovinou května 2021 byla vyhodnocena území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Období pro sestavení „jarní mozaiky“ ČR ze satelitních dat Planet bylo 26. 4. – 18. 5. 2021. Ve srovnání s předchozími dvěma roky bylo posunuto období na polovinu května s ohledem...
Číst více
Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů. Základní motivací byla snaha zpřístupnit historické satelitní snímky Landsat 5 (1984–2013), Landsat 8 (2013– dosud) a Sentinel-2 (2015–dosud) široké lesnické veřejnosti a umožnit studium krátkodobých (3...
Číst více
Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří. V jednotlivých kapitolách se text věnuje všem aspektům souvisejícím s lesním prostředím a hospodařením v lesích. Publikace velmi podrobně popisuje charakteristiku území jak po stránce geomorfologie, geologie a pedologie, tak i hydrogeografie. Nechybí ani popis charakteristických typů lesních ekosystémů...
Číst více
Aktuálně je možné pomocí webové mapové služby (WMS), případně služby WMTS, připojit do mapových aplikací i mapy lesních hospodářských osnov (LHO). V minulosti byly již tímto způsobem zpřístupněny mapy oblastních plánů rozvoje lesů, dálkového průzkumu Země a honiteb. Kompletní výčet webových služeb ÚHÚL a odkazy pro jejich připojení najdete na stránce Webové mapové služby. Mapy lesních...
Číst více