Aktuality

Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů. Základní motivací byla snaha zpřístupnit historické satelitní snímky Landsat 5 (1984–2013), Landsat 8 (2013– dosud) a Sentinel-2 (2015–dosud) široké lesnické veřejnosti a umožnit studium krátkodobých (3 roky) i dlouhodobých (až 36 let) trendů zdravotního stavu lesů. Prezentace je umístěna na novém...
Číst více
Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří. V jednotlivých kapitolách se text věnuje všem aspektům souvisejícím s lesním prostředím a hospodařením v lesích. Publikace velmi podrobně popisuje charakteristiku území jak po stránce geomorfologie, geologie a pedologie, tak i hydrogeografie. Nechybí ani popis charakteristických typů lesních ekosystémů karpatské oblasti pomocí jednotek Lesnicko-typologického klasifikačního systému a významným druhům rostlin a živočichů. Hlavním autorem...
Číst více
Aktuálně je možné pomocí webové mapové služby (WMS), případně služby WMTS, připojit do mapových aplikací i mapy lesních hospodářských osnov (LHO). V minulosti byly již tímto způsobem zpřístupněny mapy oblastních plánů rozvoje lesů, dálkového průzkumu Země a honiteb. Kompletní výčet webových služeb ÚHÚL a odkazy pro jejich připojení najdete na stránce Webové mapové služby. Mapy lesních hospodářských osnov i další mapové informace o lesích v ČR lze nadále zobrazit přímo v internetovém prohlížeči...
Číst více
V únoru loňského roku vláda schválila Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 (dále jen „Koncepce“) včetně zpracování souvisejícího Aplikačního dokumentu. Aplikační dokument obsahuje konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce. Dne 25. ledna 2021 tento Aplikační dokument vzala na vědomí vláda. Materiál připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s více jak 30 subjekty včetně ÚHÚL. Aplikační dokument obsahuje konkrétní opatření v krátkodobém časovém horizontu do roku 2026 pro 4 dlouhodobé cíle vyplývající...
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy lesů pro rok 2021, je k dispozici v sekci Ke stažení.
Číst více
1 11 12 13 14