Autor

ÚHÚL
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) vydal v edici Lesnický průvodce publikaci „Certifikovaná metodika postupu rozlišení a využití lesnických hydromelioračních okrsků“ a související soubor specializovaných map „Typové lesnické hydromeliorační okrsky a jejich diferenciace pro zvýšení retenční funkce lesa.“  Metodiku a soubor map vytvořili pracovníci ÚHÚL a VÚLHM  v rámci projektu QK21020386 „Kategorizace a...
Číst více
Projekt MoniFun s oficiálním názvem “Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System – MoniFun” začal v lednu 2024. Tato iniciativa je zaměřena na vytvoření komplexního evropského systému pro monitorování multifunkčnosti lesů (EFMMS). EFMMS chce reagovat na skutečnosti, které přináší změna klimatu a environmentální stresory v lesích Evropy. Projekt MoniFun je společným úsilím...
Číst více
Od června 2023 bylo v časopise Lesnická práce publikováno několik článků představujících aktualizované a doplněné výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2016–2020). Se souhlasem redakce Lesnické práce nabízíme ke stažení první skupinu článků věnovanou následujícím tématům – plocha lesa, zásoba dříví, změna zásoby dříví, těžba a přírůst. Publikace výsledků NIL v Lesnické práci pokračuje i...
Číst více
Představujeme Vám publikaci „Malenovická borovice“ od autora Ing. Petra Dujky, která vznikla v rámci činností odborné skupiny OPRL. Tato studie podrobně popisuje tuto regionální populaci borovice lesní (Pinus sylvestris L.), jejíž těžiště výskytu leží v oblasti Západních Karpat. Malenovická borovice (pdf) Dalšími výstupy činností OPRL naleznete zde
Číst více
Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti...
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2024, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena pro lesy zařízené metodou věkových tříd i metodou zjišťování stavu...
Číst více
Od 15. ledna 2024 jsou pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství a uživatele honiteb k dispozici finanční příspěvky a podpůrné programy na podporu lesního hospodaření a mysliveckou činnost. Jejich výčet a nejzazší termín podání žádostí naleznete zde. Na webové stránce Ministerstva zemědělství naleznete i modul podávání žádostí.
Číst více
Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo OPRL pro 32 přírodních lesních oblastí (PLO). V roce 2023 byly schváleny OPRL pro následující PLO. Jejich platnost je od 1. ledna 2024 do 31....
Číst více
1 2 3 12