Kategorie

Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna plocha lesa na území ČR ve výši 2 923,2 tisíc hektarů. Lesnatost dosahuje 37,1 %. Plocha lesa podle Národní inventarizace lesů je zřetelně vyšší v porovnání s údaji publikovanými ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2020 (2...
Číst více
Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna nejvyšší lesnatost v Karlovarském a Libereckém kraji (nad 50 %), nejnižší naopak v kraji Hlavní město Praha. Zdroj: Národní inventarizace lesů – výsledky třetího cyklu 2016-2020, 2022
Číst více
Státní lesy zaujímají 53,76 % rozlohy lesů (LČR, s. p. 44,37 %, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 4, 71 %, MŽP 3,65 %, krajské lesy 0,09 %, ostatní 0,94 %). Ve vlastnictví fyzických osob je 19,12 % lesů. Obecní a městské lesy spravují 17,19 % lesů. Lesy církevní a náboženské společnosti hospodaří na...
Číst více
Celková plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje. Naproti tomu se trvale zvyšuje podíl listnatých dřevin zejména buku. Vedle jednotlivých příměsí narůstá i výskyt porostních směsí v rámci prostorového rozdělení lesa. Tento stoupající trend byl zaznamenán i v roce 2020. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Zastoupení listnáčů podle výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR (2011–2015) dosahuje na území České republiky 42,4 ± 1 %. Nejvíce zastoupeným listnáčem je buk lesní (10,1 ± 0,6 %) a duby (7,8 ± 0,5 %). Podle Zelené zprávy z roku 2014, která přebírá údaje ze souhrnných lesních hospodářských plánů (LHP) je podíl listnatých dřevin výrazně...
Číst více
Největší podíl nahodilé těžby byl podobně jako v předešlých letech způsoben hmyzími škůdci. Nahodilé těžby dosáhly rekordních 33,91 mil. m3, což je o 2,97 mil. m3 více než v loňském roce. Nahodilá těžba představovala v roce 2020 95 % z celkové těžby. Celková těžba dřeva činila 35,75 mil. m3.   Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České...
Číst více
Vývoz surového dříví se meziročně zvýšil o 1 633 tis. m3 na celkovou výši 18 072 tis. m3. Dovoz surového dříví se meziročně snížil, a to o 796 tis. m3 na celkovou výši 2 217 tis. m3. Je tedy zřejmé, že menší poptávka po surovém dříví měla vliv i na pokles průměrných cen. Dovoz surového...
Číst více
V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy, a to PEFC, zaujímající 70 % českých lesů (např. Lesy ČR, s. p.) a FSC, tvořící zbývajících 5 % (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl. m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Tab. přehled certifikovaných...
Číst více
V roce 2022 bylo vytěženo 25,11 mil. m3 surového dříví. Přírůst (CBP) činil 22,1 mil. m3 b. k. V lesích ČR bylo vytěženo celkem 25,11 mil. m3 surového dříví Přírůst (CBP): 22,1 mil. m3 Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku z 31 693 Kč na 33 870 Kč, stále se ale drží pod průměrem ČR, který měl hodnotu 34 125 Kč v roce 2019 a 35 611 Kč v roce 2020. V rámci odvětví lesního hospodářství (lesnictví) je nejvyšší průměrná mzda ve státním sektoru. Zdroj: Zpráva o stavu lesa...
Číst více
1 2