Generel obnovy lesů po kalamitě (etapa V)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zpracoval další etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě (dále jen Generel).

Tato pátá etapa, která navazuje na předchozí etapy z let 2017–2020, je opět zaměřena především na analýzu potřeby zalesnění a dostupných zdrojů sadebního materiálu, odhad potřeby sadebního materiálu, monitoring postupu kalamity dle metod dálkového průzkumu Země (dále jen DPZ) a praktické příklady postupu obnovy na kalamitních plochách. Nově je doplněna o rešerši metodik a studií zabývajících se obnovou kalamitních holin. V části zaměřené na vliv zvěře při obnově lesa jsou uvedeny výsledky vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch.

Odhad potřeby sadebního materiálu je založen na zjištění potřeby zalesnění, respektive vylepšení, během terénního šetření na inventarizačních plochách Národní inventarizace lesů v roce 2020. Celkový rozsah ploch s potřebou zalesnění se oproti roku 2019 významně nezměnil. Statistický odhad plochy k zalesnění v roce 2020 činil 128 tis. ha (interval spolehlivosti 108,5 tis. ha až 148 tis. ha), z toho 78 % prakticky na holině (potřeba zalesnění nejméně 70 % plochy lokality). Na této ploše byla vypočtena potřeba sadebního materiálu s předpokladem použití navržené obnovní dřevinné skladby (ODS). K odhadu potřeby sadebního materiálu pro zalesnění byla použita ODS, která byla publikována již v Etapě III Generelu. ODS byla konstruována přímo pro potřeby kalamitních holin s odstupňováním do 1 ha, od 1 do 5 ha a nad 5 ha. Potřeba sadebního materiálu byla vypočtena pro základní i minimální počty sazenic na 1 ha podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. Odhad potřeby s použitím ODS činí 694 ± 107,9 mil. ks při „základních“ hektarových počtech a 461,5 ± 71,6 mil. ks při „minimálních“ hektarových počtech.

Porovnáním dostupných zdrojů s odhadem potřeby zalesnění byla konstatována celková nerovnováha mezi produkcí sazenic a rozsahem potřebného zalesňování. Klíčový je zejména potenciál „vypěstovatelného“ sadebního materiálu z rozpěstovaného na záhonech. Odhadovaná průměrná roční produkce je 306,8 mil. ks a dosahuje pouze ⅔ „minimálních“ potřebných počtů a méně než polovinu pro „základní“ hektarové počty sadebního materiálu. Potenciální produkce sadebního materiálu umožňuje umělou obnovu 54,4 tis. ha při základních až 75,7 tis. ha při minimálních hektarových počtech sazenic. Vzhledem ke změně legislativy stanovující minimální počty sazenic na 1 ha od roku 2022 (vyhláška č. 456/2021 Sb.) lze předpokládat snížení celkové potřeby sazenic o cca 10 % oproti dosavadní praxi.

Pro doporučenou ODS přináší Generel příklady doporučených pěstebních postupů pro obnovu kalamitních ploch s využitím nových ustanovení vyhlášky č. 456/2021 Sb. a doporučení pro výchovu porostů přípravných dřevin. Uvedené informace o potřebě a možnostech zalesnění byly doplněny podrobným přehledem možných dotací a příspěvků využitelných při obnově lesů ze zdrojů národních i evropských. Vliv býložravé zvěře na obnovu porostů je pak dokumentován vyhodnocením kontrolních a srovnávacích ploch.

Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa V) naleznete zde.