Kategorizace a optimalizace managementu melioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) vydal v edici Lesnický průvodce publikaci „Certifikovaná metodika postupu rozlišení a využití lesnických hydromelioračních okrskůa související soubor specializovaných map „Typové lesnické hydromeliorační okrsky a jejich diferenciace pro zvýšení retenční funkce lesa.“

 Metodiku a soubor map vytvořili pracovníci ÚHÚL a VÚLHM  v rámci projektu QK21020386 „Kategorizace a optimalizace managementu melioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa“, podpořeného MZe prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum v rámci Programu ZEMĚ.

V současné době ÚHÚL připravuje implementace certifikované metodiky v OPRL formou pilotního projektu, což může přinést nové poznatky o schopnostech retenční funkce lesa, respektive lesních půd v závislosti na souboru lesních typů a srážkoodtokových poměrech zájmového území.

Další výstupy činností OPRL naleznete zde