Generel obnovy

Generel obnovy lesů po kalamitě poskytuje základní rámcové informace o meziročním vývoji kůrovcové kalamity, plošném rozsahu potřeby zalesnění a odhadu potřeby sadebního materiálu. V letech 2017-2019 byl rozsah kalamitních holin a potřeby zalesnění zjišťován výhradně metodami dálkového průzkumu Země (družicové a letecké snímky), od roku 2020 (Etapy IV) je statistický odhad zjišťován z výsledků terestrického šetření na plochách Národní inventarizace lesů. Jednotlivé etapy generelu dokumentují vývoj kalamity i rozsahu kalamitních ploch. Porovnáním s dostupností reprodukčního materiálu lesních dřevin podle výsledků analýzy z databáze ERMA2 je zjišťována disproporce mezi potřebou sadebního materiálu a jeho disponibilními zdroji.

Zároveň je generel metodickým doporučením pro obnovu kalamitních holin. Obsahuje návrh obnovní dřevinné skladby podle lesnicko-typologických jednotek a velikosti kalamitních ploch (Etapa III za rok 2019), doporučené postupy obnovy i výchovy porostů, doporučení pro snižování škod zvěří, přehled relevantních legislativních pravidel včetně výjimek podle vyhlášky MZe – opatření obecné povahy (Etapa IV za rok 2020), a také přehled vhodných dotačních titulů využitelných při obnově lesů po kalamitě (od Etapy III).

Na základě pověření MZe zpracovává Generel obnovy lesů po kalamitě Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. každoročně od roku 2017 a roční etapa je publikována vždy v roce následujícím.

27. května 2024
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa VII)

4. května 2023
Generel obnovy lesních porostů po kalam​itě (etapa VI​)

21. dubna 2022
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa V)
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa V) – příloha 2 – Obnovní druhová skladba dle velikosti holin

8. března 2021
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa IV)
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa IV) – příloha 2 – Obnovní druhová skladba dle velikosti holin

28. února 2020
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa III)
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa III) – příloha 1 – Rámcové směrnice hospodaření pro obnovu kalamitou dotčeného území dle CHS
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě (etapa III) – příloha 2 – Obnovní druhová skladba dle velikosti holin

29. ledna 2019
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě – etapa II
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě – etapa II – příloha

5. října 2018
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě – etapa I