Listnaté dřeviny tvoří 38,7 % českých lesů

Zastoupení listnáčů podle výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR (2011–2015) dosahuje na území České republiky 42,4 ± 1 %. Nejvíce zastoupeným listnáčem je buk lesní (10,1 ± 0,6 %) a duby (7,8 ± 0,5 %).

Podle Zelené zprávy z roku 2014, která přebírá údaje ze souhrnných lesních hospodářských plánů (LHP) je podíl listnatých dřevin výrazně nižší – 26,3 %. Důvodem je odlišný způsob stanovení zastoupení dřevin mezi NIL a LHP. Šetření NIL probíhá ve všech lesích, které splňují definici lesa podle klasifikace FAO* (minimální výměra 0,5 ha a zápoj 10 %). Oproti tomu LHP jsou vyhotovovány pouze pro lesy, které se nacházejí na pozemcích určených pro plnění funkce lesa (téměř 10 % plochy lesa podle NIL není evidováno v PUPFL). Zastoupení listnáčů na PUPFL podle NIL2 činí 38,7 ± 1,0 %, jejich podíl v lesích mimo PUPFL dosahuje dokonce 80,5 ± 2,5 %.

Druhým a významnějším důvodem rozdílu v zastoupení listnáčů je odlišný způsob evidence dřevin při sběru dat NIL a vyhotovování LHP. NIL eviduje všechny dřeviny od 10 cm výšky vyskytující se na inventarizační ploše, které pak odpovídajícím podílem podle stanovené korunové projekce daného jedince vstupují do odhadu zastoupení. Naopak šetření prováděné při tvorbě jednotlivých LHP je zaměřeno na dřeviny hlavní porostní vrstvy, a některé málo četné dřeviny nejsou zaznamenávány (velmi často jde právě o listnaté dřeviny), zastoupení dřevin je stanovováno podle výčetní kruhové základny, nebo zejména v případě mladých porostů odhadem.

Zastoupeni listnate poster

Výše uvedené hodnoty jsou založeny na terénních měřeních v letech 2011-2015. Údaje Národní inventarizace lesů jsou získávány na základě opakovaného terénního šetření na inventarizačních plochách rozmístěných po celém území ČR. Vzhledem k tomu, že měření neprobíhá na 100 % plochy českých lesů, tak jsou výstupem NIL intervalové odhady předem daných vlastností lesa, a to jak pro úroveň celé ČR, tak pro zvolené podoblasti (např. kraje).

* FAO – Food and Agriculture Organisation of the United Nations, tedy Organizace pro výživu a zemědělství OSN
Zdroj:
  • Kučera, Miloš a Adolt, Radim, eds. Národní inventarizace lesů v České republice – výsledky druhého cyklu 2011–2015. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 2019. ISBN 978-80-88184-23-2
  • Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf