Portál myslivosti

Součástí působnosti ÚHÚL, jako odborné organizace MZe, je problematika myslivosti. Jedná se o nedílnou součást činností člověka v krajině a současně o obor s historickou tradicí a celospolečenským významem, který se do dnešní podoby vyvíjel cca 1000 let. Úkolem Portálu myslivosti je poskytnutí komplexních informací o myslivosti, včetně vybraných mapových a datových výstupů z databází, kterými ÚHÚL disponuje.

Myslivost obecně

• Co je to myslivost
• Historie a tradice myslivosti
• Státní dotační a nedotační podpora myslivosti
• Myslivecká kvalifikace

Přejít do sekce

Myslivecká péče a lov zvěře

• Zoologie a biologie zvěře
• Chov zvěře
• Lovectví
• Kynologie
• Střelectví

Přejít do sekce

Legislativa

Myslivost má přímý dopad na zájmy ochrany přírody a na některé způsoby využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů (lesní hospodářství, zemědělství). Předpokladem jejího souladu s jinými činnostmi a zájmy člověka v krajině je definice závazných pravidel v podobě právních předpisů. Bližší informace naleznete zde.

Zajímavé odkazy

Zde najdete odkazy na webové stránky, které se týkají myslivosti, nebo poskytují zajímavé a aktuální informace o myslivosti.

Přejít do sekce

Data o myslivosti

• Inventarizace škod zvěří v LH ČR
• Mapová aplikace HONITBY ČR
• Mysl. evidence za ČR a kraje (bez VLS a NP)
• Aplikace SIL – Souhrnná data o myslivosti
• Tematické výstupy

Přejít do sekce

Myslivecký kalendář

Tato sekce obsahu informace o dění v přírodě, mysliveckých činnostech, povinnostech uživatelů honiteb, dobách lovu a důležitých mysliveckých akcích.

Přejít do sekce