Pravidla MZe ČR

Ministerstvo zemědělství                                               

Č.j.:  9080/05-16000

v Praze dne:  15.3.2005

Pravidla Ministerstva zemědělství

pro přebírání a poskytování údajů schválených oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

Předmět úpravy

Čl. 1

(1) Pravidla upravují postup při přebírání a poskytování údajů děl hospodářské úpravy lesů, tj.  schválených oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO).

(2)  Dotčenými orgány pro poskytování údajů jsou:

 1. a) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů – organizační složka státu (ÚHÚL),
 2. b) místně příslušné orgány státní správy lesů (SSL), tj. krajské úřady (KrÚ)a  obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) ,
 3. c)  katastrální úřady I. typu (KÚ).

(3)   V případě místně příslušných orgánů státní správy lesů tyto postupy vycházejí z ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – vyhlášky k dílům hospodářské úpravy lesů (č. 83/1996 Sb. a č. 84/1996 Sb.).

(4)    Pravidla  vymezují:

 1. a)    podmínky, za kterých je možné údaje poskytnout,
 2. b)    rozsah a formu poskytovaných údajů,
 3. c)    stanovují uhradu nákladů za poskytované služby.

Úvodní ustanovení

Čl. 2

(1)   OPRL jsou zpracovávány na náklady státu, jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Zpracování zabezpečuje ÚHÚL z pověření Ministerstva zemědělství. Schválené OPRL jsou uloženy v databázi ÚHÚL.

(2)   LHP jsou zpracovávány na náklady vlastníka lesa a jsou nástrojem vlastníka lesa při hospodaření s lesním majetkem. Místně příslušné orgány SSL předávají schválené LHP, na které byl poskytnut finanční příspěvek státu,  do databáze ÚHÚL.

(3)   LHO jsou zpracovávány na náklady státu a jsou určeny pro zjištění stavu lesa, pro výkon státní správy lesů a podporu hospodaření soukromých vlastníků lesů malých výměr. Místně příslušné orgány SSL předávají vyhotovené LHO do databáze ÚHÚL.

(4)   Výše nákladů za poskytnutí údajů děl hospodářské úpravy lesů ,  pořízení kopií, technických nosičů, balného a poštovného a ostatních služeb poskytovaných ÚHÚL je uvedena v příloze 1.

Poskytování údajů OPRL

Čl. 3

(1)   Místně příslušné orgány SSL umožňují bezplatné prohlížení údajů OPRL na monitoru počítače. Žadatel je oprávněn si provádět opis údajů OPRL podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů .

(2)   ÚHÚL poskytuje:

 1. a)     analogovou formu dat, včetně opisů a výpisů z nich, a to za náklady spojené s pořízením kopií,  tisků, balným a poštovným,
 2. b)     digitální formu dat:
 3. ba) bezúplatně:
 • úseku lesního hospodářství Ministerstva zemědělství (MZe)  a Vojenskému  lesnímu úřadu (VLsÚ),
 • místně příslušným orgánům SSL,
 1. bb)  za náklady spojené s pořízením kopií, případně technických nosičů, balným a poštovným vlastníkům dotčených lesů,
 • osobám, které vykonávají funkci odborného lesního hospodáře,
 • zpracovatelům LHP a LHO za účelem vyhotovení LHP a LHO,
 • lesnickým středním, vyšším a vysokým školám pro účely výuky, výzkumu, diplomových a disertačních prací,
 • ostatním orgánům státní správy,
 • znalcům na základě vyžádání státního orgánu,
 1. bc)  za náklady spojené s poskytnutím údajů OPRL a  náklady spojené s  úpravou dat, pořízením kopií, případně technických nosičů, balným a poštovným po vyloučení údajů o vojenjsých lesích
 • ostatním subjektům.

(3)   Z hlediska prostorového vymezeníse poskytují digitální údaje za celou přírodní lesní oblast  nebo za její část, která byla již při zpracování OPRL oddělena.

(4)   Z hlediska obsahového vymezeníse poskytují údaje kompletního OPRL nebo příslušné grafické vrstvy včetně odpovídající numerické databáze. Údaje o vojenských lesích se poskytují na základě písemně doloženého souhlasu VLsÚ.

Poskytování údajů LHP

Čl. 4

(1)      ÚHÚL poskytuje údaje jednotlivých LHP, které převzal do informačního datového centra (IDC) ÚHÚL, za podmínky vyloučení jejich komerčního využití :

 1. a)     bezúplatně v analogové formě v rozsahu jednoho výtisku nebo kopie místně příslušným orgánům SSL  a úseku lesního hospodářství MZe,
 2. b)     bezúplatně v digitální formě místně příslušným orgánům SSL a úseku lesního hospodářství MZe,
 3. c)      za náklady spojené s úpravou dat, pořízením kopií, balným a poštovným, a to dle požadavku v analogové nebo digitální formě:
 4. ca) znalcům na základě vyžádání státního orgánu,
 5. cb) vlastníku lesa na jeho žádost,
 6. cc) ostatním subjektům v souladu s platnými právními předpisy, a to výlučně ve formě anonymních údajů, znemožňujících určitelnost subjektů údajů.

(2)   Orgány SSL a VLsÚ údaje LHP neposkytují.

Poskytování údajů LHO

Čl. 5

(1)   ÚHÚL  poskytuje údaje LHO za podmínky vyloučení jejich komerčního využití:

 1. a)     bezúplatně:
 • místně příslušným orgánům SSL KrÚ,  VLsÚ a úseku lesního hospodářství MZe v digitální formě,
 • odborným lesním hospodářům v digitální formě a v analogové formě v jednom výtisku pro území v jejich působnosti na období platnosti LHO, pokud již nebylo předáno zadavatelem LHO,
 1. b)     za náklady spojené s úpravou dat, pořízením kopií, případně technických nosičů, balným a poštovným v analogové a digitální formě:
 • zpracovatelům LHO pro potřeby vyhotovení LHO na základě žádosti ORP,
 • vlastníkům dotčených lesů na základě žádosti ORP,
 • osobám, které vykonávají funkci OLH, nad nárok dle odstavce 1a) tohoto článku,
 • znalcům na základě vyžádání státním orgánem,
 • ostatním subjektům v souladu s platnými právními předpisy.

(2) ORP, jako orgány SSL, poskytují na základě žádosti:

 1. a)     separáty LHO v analogové formě  vlastníkům lesů a odborným lesním hospodářům pověřeným orgánem SSL dle § 37 odst. 6 lesního zákona, a to bezúplatně,
 2. b)     porostní mapu zařizovacího obvodu LHO v analogové a digitální formě ostatním žadatelům za náklady spojené s pořízením kopií, případně technických nosičů, balným a poštovným podle sazebníku ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování rastrových dat SMO 5

Čl. 6

(1)   Rastrová data SMO 5 jsou použita při vyhotovení děl hospodářské úpravy lesa (OPRL, LHP a LHO) a v této  formě tvoří jejich samostatnou podkladovou vrstvu.

(2)   Rastrová data SMO 5  mimo území PUPFL  jsou poskytována:

 1. a)     bezplatně v rámci předání děl hospodářské úpravy:
 • místně příslušným orgánům SSL,
 • úseku lesního hospodářství MZe,
 • vlastníkům dotčených lesů,
 • zpracovatelům OPRL, LHP a LHO,
 • odborným lesním hospodářům pro území v jejich působnosti,
 • lesnickým středním, vyšším a vysokým školám pro potřeby výuky v územní působnosti školních lesních polesí a statků,
 • znalcům na základě vyžádání státního orgánu,
 • Ministerstvu životního prostředí pro výkon vrchního státního dozoru v lesním hospodářství,
 1. b)    za úhradu:
 • ostatním žadatelům, kteří nejsou uvedeni v odstavci 2, písm. a).

(3)   Pro prezentaci dat OPRL v jednotlivých přírodních lesních oblastech (PLO) na internetu  ÚHÚL technologicky zamezuje kopírování  mapových listů Státní mapy odvozené SMO 5 z pozadí vrstev OPRL.

(4)   Rastrová data SMO  v digitální podobě mimo území PUPFL jsou pro žadatele dle odstavce 2, písm. b) předávána na základě podání návrhu smlouvy (příloha 3) za úhradu, a to dle nabídkových ceníků katastrálních úřadů  a podle následujícího postupu:

 1. a)     žadatel vyplní formulář smlouvy (příloha 3) a předá návrh smlouvy na ÚHÚL,
 2. b)    ÚHÚL doplní potřebné údaje o subjektu, rozsah požadovaných dat mimo území PUPFL v dm2, výši ceny (dle sazby za 1 dm2) a adresu správce státního mapového díla SMO 5, tj.  příslušného katastrálního úřadu I. typu dle adresáře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK),
 3. c)    takto doplněnou smlouvu ve trojím vyhotovení zašle žadateli k podpisu s tím, aby je žadatel předal k podpisu příslušnému správci státního mapového díla, kterým je katastrální úřad I. typu,
 4. d)    správce státního mapového díla smlouvu podepíše a vrátí žadateli účetní doklad k úhradě poskytnutých dat a dvě vyhotovení podepsané smlouvy; žadatel zašle jedno vyhotovení podepsané smlouvy ÚHÚL,
 5. e) ÚHÚL po obdržení podepsané smlouvy (příloha 3) žadateli data vydá.

(5)  Výše uvedené zásady poskytování rastrových dat SMO 5 byly odsouhlaseny ČÚZK.

Proces poskytování údajů děl hospodářské úpravy lesů z ÚHÚL

Čl. 7

(1)   Poskytnutí údajů ÚHÚL je prováděno na základě písemné žádosti (příloha 4), dle které je následně uzavřena smlouva (přílohy 2 a 3) .

(2)   Vzor žádosti je k dispozici na ústředí ÚHÚL, na  jeho pobočkách a na internetových stránkách ÚHÚL.

(3)   V případě podání žádosti na poskytnutí dat LHP a LHO, dokládá žadatel  nárok na data konkrétním odkazem na platný právní předpis a s uvedením příslušné idenitifikace LHP, resp. LHO

(tj. číslo lesního hospodářského celku (LHC), datum platnosti LHP, resp. LHO, obrys zájmového území apod.) formou samostatné přílohy.