Webové mapové služby

Webová mapová služba (web map service, WMS) je standardizovaná služba, prostřednictvím které lze sdílet na internetu prostorová data ve formě rastrových výstupů. Služba pracuje na principu interakci dvou strojů na síti (klient-server). Je popsána ve strojově zpracovatelném formátu, konkrétně WSDL. S webovou službou ostatní stroje komunikují způsobem, který je předepsaný v popisu služby, tedy pomocí protokolu SOAP přepravené pomocí jiných, již zavedených protokolů.

Všechny mapové podklady zde uvedené i další mapové informace o lesích v ČR jsou součástí mapových prezentací zpracovaných ÚHÚL.

Výhodou využití WMS je možnost přidání dalších mapových vrstev a tvorba uživatelem definovaných mapových kompozic. Zobrazení pomocí WMS lze využít v softwarech určených pro práci s GIS nebo ve speciálních aplikacích, které jsou integrovány ve webových prohlížečích, např. Geoprohlížeči ČÚZK  nebo Národním geoportálu INSPIRE.

I. OPRL

https://geoportal.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get

II. HONITBY

https://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/get

III. DPZ

https://geoportal.uhul.cz/wms_dpz/service.svc/get

https://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wms/DPZE

https://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wmts/DPZE

IV. Mapy zdravotního stavu lesů z družicových snímků

– https://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wms/ZDSL

https://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wmts/ZDSL

V. Lesní hospodářské osnovy

https://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wms/ISLH_SZ_LHO

https://apollo.uhul.cz/erdas-iws/ogc/wmts/ISLH_SZ_LHO

ÚHÚL nemůže garantovat bezvadnost zákresů průběhů hranic honiteb ve webové službě „II. HONITBY – https://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/get

Zásadním důvodem pro tuto skutečnost je především absence právní úpravy problematiky předávání grafických dat o honitbách. V současné době tak neexistuje legislativní nástroj, který by OSSM stanovoval povinnost předávat ÚHÚL zákresy hranic honiteb a jejich případných změn (vyvolaných individuálními správními akty), nebo oznámení o zániku honiteb (z důvodů uvedených v ust. § 31 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

V důsledku toho je poskytování grafických údajů o honitbách pro potřeby ÚHÚL ponecháno čistě na dobrovolnosti a ochotě OSSM, do jejichž pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování a vedení vlastní evidence honiteb.

Jediným subjektem, který může poskytovat právně závazné údaje o přesném průběhu hranic honiteb je OSSM, do jehož pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování, vedení vlastní evidence honiteb (ust. §§ 57 a 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) a jehož povinností je vedení spisů ve věcech, o nichž bylo vedeno správní řízení (ust. § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů