Ministerstvo zemědělství schválilo OPRL pro PLO 19 Lužická pískovcová vrchovina

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025.
OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.
Nové OPRL zohledňují legislativní změny i zkušenosti z tvorby a využívání prvních oblastních plánů. OPRL2 obsahují nejen popis současného stavu, ale i trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území. Textová část OPRL2 je členěna na všeobecnou, analytickou a syntézní (návrhovou) část. Základním rámcem plánování jsou cílové hospodářské soubory a porostní typy, pro které jsou navrženy rámcové směrnice hospodaření (RSH); ty jsou součástí syntézní textové části.
Aktualizované mapy OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL zde (odkaz).

Nové OPRL pro PLO 19 Lužická pískovcová vrchovina
Závěrečné šetření proběhlo dne 21. 11. 2023 kombinovanou formou (prezenční + videokonference) na pobočce ÚHÚL v Jablonci nad Nisou. Kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnili také zástupci Lesů ČR, s. p., Správy CHKO Lužické hory, Správy NP České Švýcarsko a VÚLHM VS Opočno. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 19 schválilo Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2023.
Více zde (odkaz).