Ministerstvo zemědělství schválilo OPRL pro PLO 24 Sudetské mezihoří

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025.
OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.
Nové OPRL zohledňují legislativní změny i zkušenosti z tvorby a využívání prvních oblastních plánů. OPRL2 obsahují nejen popis současného stavu, ale i trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území. Textová část OPRL2 je členěna na všeobecnou, analytickou a syntézní (návrhovou) část. Základním rámcem plánování jsou cílové hospodářské soubory a porostní typy, pro které jsou navrženy rámcové směrnice hospodaření (RSH); ty jsou součástí syntézní textové části.
Aktualizované mapy OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL zde (odkaz).

Nové OPRL pro PLO 24 Sudetské mezihoří
Závěrečné šetření proběhlo dne 31. 10. 2023 kombinovanou formou (prezenční + videokonference) na Správě CHKO Broumovsko. Kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnili také zástupci VÚLHM VS Opočno, Správy CHKO Broumovsko, SVOL a vlastníků lesů v oblasti. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 24 schválilo Ministerstvo zemědělství dne 8. 12. 2023.
Více zde (odkaz).