Ministerstvo zemědělství schválilo OPRL pro PLO 36 Středomoravské Karpaty

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. Ministerstvo tyto výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovy oblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat do roku 2025.
OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.

Nové OPRL zohledňují legislativní změny i zkušenosti z tvorby a využívání prvních oblastních plánů. OPRL2 obsahují nejen popis současného stavu, ale i trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území. Textová část OPRL2 je členěna na všeobecnou, analytickou a syntetickou část. Základním rámcem plánování jsou cílové hospodářské soubory a porostní typy, pro které jsou navrženy rámcové směrnice hospodaření (RSH), ty jsou součástí syntetické části.

Aktualizované mapy OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL zde (odkaz)

Nové OPRL pro PLO 36 Středomoravské Karpaty

Závěrečné šetření proběhlo dne 3. 10. 2023 kombinovanou formou (prezenční + videokonference) v lesovně pod Buchlovem. Kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnili také zástupci Lesů ČR, s. p., VÚLHM VS Opočno, SVOL a vlastníků lesů v oblasti. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 36 schválilo Ministerstvo zemědělství dne 30. 10. 2023.
Více zde. (odkaz)