Ministerstvo zemědělství schválilo tři nové OPRL

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. Ministerstvo tyto výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovyoblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat do roku 2025.

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.

Nové OPRL zohledňují legislativní změny i zkušenosti z tvorby a využívání prvních oblastních plánů. OPRL2 obsahují nejen popis současného stavu, ale i trendy vybraných ukazatelů v zájmovém území. Textová část OPRL2 je členěna na všeobecnou, analytickou a syntetickou část. Základním rámcem plánování jsou cílové hospodářské soubory a porostní typy, pro které jsou navrženy rámcové směrnice hospodaření (RSH), ty jsou součástí syntetické části.

Aktualizované mapy OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL.

Všechny tři nově schválené OPRL mají dobu platnosti 20 let, a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2041. V současné době je schváleno 9 nových OPRL a na podzim začne schvalování dalších 9 PLO.

Nové OPRL pro PLO 23 – Podkrkonoší

Podkrkonoší je přírodní lesní oblast s mírně podprůměrnou lesnatostí. Lesní porosty a zejména věková skladba lesů jsou zásadně ovlivněny mniškovou kalamitou (1919–1923). Stanovištní podmínky v oblasti jsou velmi pestré, převládá 4. a 3. lesní vegetační stupeň. Rámcové zásady hospodaření, vyjádřené prostřednictvím rámcových směrnic hospodaření, byly přizpůsobené výsledkům rozboru ohrožení lesů klimatickou změnou. Doporučující opatření směřují k úpravě dřevinné skladby a struktury porostů pro zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů.

Závěrečné šetření proběhlo 20. 10. 2020 formou videokonference, a kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnili také zástupci VÚLHM VS Opočno, SVOL a CORTUUM s.r.o. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 23 schválilo Ministerstvo zemědělství 18. 02. 2021.

Ke stažení zde.

Nové OPRL pro PLO 34 – Hornomoravský úval

Hornomoravský úval má nejnižší lesnatost ze všech PLO (7,1 %). Lesy v PLO 34 se vyznačují nejvyšším stupněm přirozenosti lesních ekosystémů (49 %) ze všech přírodních lesních oblastí v ČR. V uplynulých dvaceti letech došlo v Hornomoravském úvalu k vyhlášení ptačí oblasti a evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, takže v současnosti 69 % lesů leží v soustavě Natura 2000. Podíl lesů, které jsou součástí ochranných pásem vodních zdrojů, dosahuje v této PLO 39 % (3. nejvyšší hodnota v ČR). Značným problémem v posledním desetiletí je chřadnutí jasanových a smrkových porostů.

Závěrečné šetření proběhlo 24. 11. 2020 distanční formou (online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams). Kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnil také zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 34 schválilo Ministerstvo zemědělství 23. 2. 2021.

Ke stažení zde.

Nové OPRL pro PLO 35 – Jihomoravské úvaly

Jihomoravské úvaly tvoří převážně velké lesní komplexy obklopené zemědělskou krajinou s vinicemi, ovocnými sady a specifickým pěstováním lesních ochranných pásů, tzv.: „větrolamů“. V porovnání s ostatními jich má PLO 35 nejvíce. Nachází se zde více než 50 % výměry všech větrolamů z celé ČR. Dalším specifikem je vysoké a hojné rekreační využití příměstských lesů. Půdní prostředí se vyznačuje velmi vysokými (příznivými) hodnotami půdní reakce a mimořádnou odolností vůči acidifikaci a chemické degradaci. Z hlediska celorepublikových průměrů se vymyká i velmi nízkými hodnotami C/N, indikující vysokou kvalitu humusu. Na PLO 35 se vyskytují lesní porosty v lužních lesích, které jsou velmi kultivovány vodními melioracemi. Oblast má ze všech PLO největší výměru (11 398 ha) a podíl lesů (26 %) s využitím pro intenzivní chov zvěře. Značným problémem v posledním desetiletí je chřadnutí jasanových porostů.

Závěrečné šetření proběhlo 10. 11. 2020 distanční formou (online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams). Kromě zástupců Ministerstva zemědělství a ÚHÚL se ho zúčastnil také zástupce Krajského úřadu Jihomoravského a Zlínského kraje, ředitel Krajského ředitelství LČR v Brně, zástupci VÚLHM VS Opočno, SVOL a další. Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 35 schválilo Ministerstvo zemědělství 30. 3. 2021.

Ke stažení zde.